Plānošanas dokumenti

PAZIŅOJUMS PAR SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBU

Turpinās darbs pie Bauskas novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības programmas.
Bauskas novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas izstrādes mērķis ir noteikt pašvaldības ilgtermiņa attīstības vīziju, mērķus, prioritātes un kopīgu telpiskās attīstības redzējumu.

Bauskas novada attīstības programma 2022.–2028. gadam būs plānošanas dokuments, kurā tiks noteiktas vidēja termiņa attīstības prioritātes un pasākumu kopums ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai, lai kopīgi attīstītu jaunveidojamā Bauskas novada teritoriju un racionāli ieguldītu pašvaldību budžeta līdzekļus.

Lai apzinātu iedzīvotāju un uzņēmēju vēlmes, vajadzības un redzējumu par novada tālāko attīstību, sabiedrības pārstāvji tiek aicināti līdzdarboties dokumenta 2.redakcijas publiskajā apspriešanā.

Vairāk informācija: ŠEIT.


Bauskas novada pašvaldība uzsāk jaunizveidojamā Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Bauskas novada attīstības programmas 2021. – 2027.gadam izstrādi. Rundāles novada dome 2020.gada 29.oktobrī pieņēma lēmumu par jaunizveidojamā Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Bauskas novada attīstības programmas 2021. – 2027. gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevumu apstiprināšanu” (prot.Nr.14, 6.punkts).
Attīstības plānošanas dokumentu izstrāde notiks laika posmā no 2020.gada novembra līdz 2021.gada novembrim.
MĒRĶIS
Attīstības plānošanas mērķis ir izstrādāt Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, kurā noteikts ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva un Bauskas novada attīstības programmu 2021. – 2027.gadam, kurā ietverts pašreizējās situācijas analīzes kopsavilkums, tendences un prognozes, rīcību kopums novada ilgtermiņa stratēģisko mērķu un prioritāšu īstenošanai un īstenošanas uzraudzības kārtība.
 
Pamatojoties uz to, ka Rundāles novada attīstības programma 2019.-2025.gadam ir spēkā esoša (apstiprināta ar 2019.gada 31.janvāra Rundāles novada domes lēmumu, prot.Nr.10., 26.p.), tā tiks integrēta jaunizveidojamā Bauskas novada attīstības programmā 2021.-2027.gadam.
 
SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS IESPĒJAS
Aicinām iedzīvotājus un visus interesentus izmantot šādas sabiedrības līdzdalības iespējas:
1. Viedokļa izteikšana un priekšlikumu iesniegšana par jaunizveidojamā Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Bauskas novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam nākotnes redzējumu;
2. Piedalīšanās Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Bauskas novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam sabiedriskās apspriešanas pasākumos, tai skaitā sanāksmēs.
 
PRIEKŠLIKUMU IESNIEGŠANA
Lūdzam sniegt priekšlikumus līdz 2021.gada 28.februārim, elektroniski sūtot informāciju uz e-pasta adresi planojums@bauska.lv  vai rakstiski, adresējot Bauskas novada pašvaldība, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu).
 
PRECIZĒTA INFORMĀCIJA
Precizēta informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks ievietota Bauskas novada pašvaldības mājaslapā http://www.bauska.lv/lv/lidzdaliba/publiska-apspriesana un nosūtīta uz sabiedrības līdzdalības pārstāvja norādīto e-pastu.
 
APSPRIEŠANA
Jaunizveidojamā Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Bauskas novada attīstības programmas 2021.– 2027.gadam pirmās redakcijas apspriešana notiks 2021. gada jūnijā un jūlijā.
 
KONTAKTINFORMĀCIJA
Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā kontaktpersona un izstrādes vadītāja ir Bauskas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ilze Tijone (ilze.tijone@bauska.lv, tālrunis +371 20213021).
 
Sagatavoja:
Bauskas novada pašvaldības Attīstības un
plānošanas nodaļas vadītāja Ilze Tijone
 
Rundāles novada domes
Attīstības nodaļas vadītāja Laura Ārente

Rundāles novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam

Rundāles novada dome paziņo, ka 2019. gada 31. janvāra domes sēdē (protokols Nr.1.,14. p.) apstiprināta Rundāles novada attīstības programma 2019.-2025. gadam.

Ar apstiprināto Rundāles novada attīstības programmu 2019.-2025.gadam var iepazīties Rundāles novada pašvaldībā (Pilsrundale 1, Rundāles pag., Rundāles nov.), pašvaldības darba laikā, pašvaldības mājaslapā un valsts vienotā Ģeotelpiskās informācijas portālā.

Investīciju plāns 2020.-2022.gadam

Investīciju plāns 2021.-2023.gadam

 

Rundāles novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030. gadam

2014. gada 25.septembrī Rundāles novada domes sēdē (prot.Nr.10., 26.p.) tika apstiprināta Rundāles novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030. gadam.

Rundāles novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030. gadam

 

Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam

2012.gada 26.jūlija domes sēdē (sēdes protokols Nr.8.8.p.) apstiprināts Rundāles novada teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam un izdoti saistošie noteikumi Nr.7. „Rundāles novada teritorijas plānojuma 2012.-2025.g. grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Paskaidrojuma raksts
1. Rundāles novada Teritorijas plānojuma 2012.-2025.g. Paskaidrojuma raksts
2. Pielikumi Paskaidrojuma rakstam

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Vides pārskats

Grafiskā daļa
1. Rundāles novada teritorijas esošā izmantošana
2. Rundāles novada teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
3. Rundāles novada Rundāles pagasta ciemu teritorijas plānotā izmantošana (aizsargjoslas)
4. Rundāles novada Svitenes pagasta ciemu teritorijas plānotā izmantošana (aizsargjoslas)
5. Rundāles novada Viesturu pagasta ciemu teritorijas plānotā izmantošana (aizsargjoslas)
 

Rundāles novada Attīstības programma 2012.-2018.gadam

2012. gada 29.novembra Rundāles novada domes sēdē (prot.Nr.12., 11.p.) apstiprināta Rundāles novada Attīstības programmas 2012. – 2018. gadam galīgā redakcija ar pielikumiem:
1. „Rīcības plāns 2012. - 2018.gadiem”;
2. „Investīciju plāns 2012. - 2014.gadiem”.

Rundāles novada attīstības programma 2012.-2018.gadam

Rīcības plāns 2012. - 2018.gadiem

 

Rundāles novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam monitorings (31.12.2018.)

Investīciju plāns 2019.-2021.gadam

Investīciju plāns 2018.-2020.gadam

Investīciju plāns 2017.-2018.gadam

Investīciju plāns 2016.-2018.gadam

Investīciju plāns 2015.-2017.gadiem

Investīciju plāns 2012. - 2014.gadiem

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapa atjaunota: 07.04.2022. 13:18
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk