Apbalvojumu nolikums/Pieteikuma anketa

 
APSTIPRINĀTS
Ar Rundāles novada domes
2015.gada 26.februāra
lēmumu Nr.4 (Prot.Nr.2)
 
Ar grozījumiem,
kas izdarīti ar 2016.gada 25.augusta
lēmumu Nr.2 (Prot.Nr.8)
 
 
 
RUNDĀLES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS
“Par Rundāles novada pašvaldības apbalvojumiem”
 
Izdots saskaņā ar
Valsts apbalvojumu likuma 2.panta otro daļu,
 Ministru kabineta 05.10.2010. noteikumiem Nr.928
“Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un
pašvaldību apbalvojumi” 2.punktu un likuma
“Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.puktu
 
 
I.                   Vispārīgie jautājumi
1.        Rundāles novada pašvaldības nolikums “Par Rundāles novada pašvaldības apbalvojumiem” (turpmāk tekstā - Nolikums) nosaka Rundāles novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanas un pasniegšanas kārtību.
2.        Rundāles novada dome nodibina šādus Rundāles novada pašvaldības apbalvojumus:
2.1.       Goda zīme „Zelta lauva”;
2.2.       Goda raksts;
2.3.       Atzinības raksts.
3.        Apbalvojumu mērķis ir apzināt un godināt personas un personu grupas par ieguldījumu un sevišķiem nopelniem Rundāles novada labā.
4.        Katrs apbalvojums tiek reģistrēts apbalvojumu reģistrā, norādot apbalvotās fiziskās personas vārdu, uzvārdu, kolektīva vai juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, apbalvojuma veidu, apbalvojuma saņemšanas pamatojumu un datumu. Reģistrs ir pieejams pašvaldības mājas lapā www.rundale.lv.
 
II.                Goda zīme “Zelta Lauva”
5.        Goda zīme “Zelta Lauva” ir augstākais Rundāles novada pašvaldības apbalvojums, to piešķir par sevišķiem nopelniem Rundāles novada labā, kuri var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta vai saimnieciskajā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan atsevišķs izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība.
6.        Ar Goda zīmi “Zelta Lauva” var apbalvot tikai fiziskās personas.
7.        Goda zīme “Zelta Lauva” tiek piešķirta vienai personai vienu reizi mūžā.
8.        Goda zīmes “Zelta Lauva” tehniskais apraksts - goda zīmē tiek izmantots Rundāles novada ģerboņa lauva. Goda zīmes izmērs – augstums 45 mm, platums 33,9 mm, biezums 2,5-3 mm, materiāls- sudrabs, apzeltīts. Lauvas kronī ir iestrādāts 1.7mm briljants. Atbilstoši grafiskajam zīmējumam, krāsa ieklāta ar aukstās emaljas metodi, melns, purpurs, zelts. Biezumā veidojas 3 slāņi. Plaketes lente nosacīti veidojas no 3 slāņiem. Reverss - apzeltīts sudrabs, kurā tiek veikts gravējums ar apbalvojuma saņēmēja vārdu, gadu, kā arī apbalvojuma nosaukumu. Aizdare – divas sudraba adatas, kas stiprinās ar tauriņveida tērauda fiksatoru.
9.        Goda zīmes “Zelta Lauva” atribūti ir goda zīme „Zelta lauva”, apliecība goda zīmes laureātam un naudas balva EUR 1000 (viens tūkstotis eiro) pēc nodokļu nomaksas.
10.    Goda zīmes „Zelta lauva” un apliecības rasējums ir noteikts Nolikuma Pielikumā Nr.1
11.    Ja persona, kurai piešķirts apbalvojums, mirusi, starplaikā no apbalvošanas lēmuma pieņemšanas līdz apbalvojuma pasniegšanas dienai, goda zīmi „Zelta lauva” un apliecinājuma rakstu saņem glabāšanā apbalvotā mantinieki.
 
 
III.              Goda raksts
12.    Goda raksts ir Rundāles novada pašvaldības apbalvojums par nopelniem Rundāles novada labāpar pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti, ieguldījumu kultūras, izglītības un saimnieciskā darbā, kā arī novada attīstībā kopumā, pozitīva novada tēla veidošanu un novada vārda popularizēšanu, sasniegumiem starptautiskajos un valsts mēroga pasākumos.
13.    Goda rakstu piešķir fiziskām personām, juridiskām personām, kolektīviem vai personu grupām, kā arī sadraudzības pilsētu un citu pašvaldību pārstāvjiem
14.    Kopā ar Goda rakstu tiek pasniegta naudas balva (dāvana) EUR 200 (divi simti eiro) pēc nodokļu nomaksas.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2016.gada 25.augusta lēmumu Nr.2 (Prot.Nr.8)
15.    Goda raksta paraugs ir noteikts Nolikuma Pielikumā Nr.3.
 
IV.             Atzinības raksts.
16.    Atzinības raksts ir Rundāles novada pašvaldības rakstiskā pateicība par godprātīgu darbu, par sadarbību ar Rundāles novada pašvaldību, par individuālajiem vai kolektīvajiem sasniegumiem novada un reģionālā mēroga sacensībās, konkursos, skatēs u.c. pasākumos.
17.    Atzinības rakstu var piešķirt fiziskām personām, juridiskām personām, kolektīviem vai personu grupām.
18.    Atzinības rakstu pasniedz arī citos gadījumos, ja par to ir lēmis novada domes priekšsēdētājs.
19.    Kopā ar Atzinības rakstu tiek pasniegta naudas balva (dāvana) EUR 25 (divdesmit pieci eiro) pēc nodokļu nomaksas. Kopā ar Atzinības rakstu var tikt pasniegta arī balva, medaļa, kauss.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2016.gada 25.augusta lēmumu Nr.2 (Prot.Nr.8)
20.    Atzinības raksta paraugs ir noteikts Nolikuma Pielikums Nr.4.
 
V.                Apbalvojumu piešķiršanas nosacījumi
21.    Kandidātus apbalvošanai ar apbalvojumiem var ierosināt Rundāles novada domes deputāti, valsts un pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāji, nevalstiskās organizācijas, profesionālās asociācijas, fiziskās un juridiskās personas.
22.    Izvirzot kandidātu apbalvojuma saņemšanai personai ir jāiesniedz Rundāles novada domes kancelejā pieteikums saskaņā ar Nolikuma pielikumu Nr.5.
 
VI.             Apbalvojumam izvirzīto kandidātu izvērtēšanas kārtība
23.    Goda zīmes “Zelta Lauva” un Goda raksta piešķiršanu izvērtē ar Rundāles novada domes lēmumu izveidota Apbalvošanas komisija (turpmāk tekstā – Komisija).
24.    Komisija izvērtē Nolikuma 22.punktā noteiktajā kartībā iesniegtos iesniegumus un tajos norādīto kandidātu atbilstību Nolikuma prasībām.
25.    Komisijai ir tiesības atlikt iesnieguma izskatīšanu, ja tas neatbilst Nolikuma prasībām. Šādā gadījumā Komisija nosaka termiņu trūkumu novēršanai un rakstiski par to paziņo iesniedzējam.
26.    Komisija ir tiesīga mainīt pieteiktā apbalvojuma veidu, neatkarīgi no iesniedzēja iesnieguma.
27.    Atzinības raksta piešķiršanu izvērtē Rundāles novada domes priekšsēdētājs, atbilstoši iesniegtajam pieteikumam. Pēc saviem ieskatiem priekšsēdētājs ir tiesīgs noraidīt apbalvojuma pieteikumu vai mainīt tā veidu, virzot pieteikuma izskatīšanu Apbalvošanas komisijai.
 
VII.          Apbalvošanas komisija
28.    Komisijas locekļu sastāvu apstiprina ar Rundāles novada domes lēmumu. Komisijas sastāvā darbojas vismaz 5 (pieci) Rundāles novada iedzīvotāji.
29.    Komisija savā darbībā ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un Nolikumu.
30.    Komisijas locekļi par darbu komisijā saņem atlīdzību Rundāles novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā noteiktajā kārtībā un apmērā.
31.    Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz četri Komisijas locekļi. Komisijas sēdes ir slēgtas un tajās notikušo debašu saturs nav izpaužams.
32.    Pirmo Komisijas sēdi sasauc Rundāles novada domes priekšsēdētājs. Pirmajā sēdē Komisijas locekļi Nolikuma noteiktajā kārtībā ievēl Komisijas priekšsēdētāju un Komisijas priekšsēdētāja vietnieku.
33.    Komisijas sēdes Komisijas priekšsēdētāja uzdevumā sasauc Rundāles novada domes Sabiedrisko attiecību speciālists (turpmāk – Komisijas sekretārs), informējot Komisjas locekļus par sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību.
34.    Komisijas priekšsēdētājs vada Komisijas sēdes, informē Komisijas locekļus par saņemtajiem iesniegumiem, vada debates, ierosina balsošanu izskatāmajā jautājumā un paziņo balsošanas rezultātus.
35.    Komisija lēmumus pieņem ar vienprātīgu komisijas lēmumu.
36.    Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā sēdi vada Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.
37.    Komisijas sēžu darba materiāli var saturēt personisku informāciju, tos nedrīkst pavairot, un pēc sēdes tie jānodod Komisijas sekretāram.
38.    Komisijas lietvedību kārto Komisijas sekretārs.
39.    Komisijas sēdes protokolē Komisijas sekretārs vai viņa prombūtnes laikā cits Rundāles novada domes priekšsēdētāja norīkots administrācijas darbinieks. Protokolā tiek fiksēta sēdes darba kārtība, pieņemtie lēmumi.
40.    Protokola saturā netiek izpaustas sēdē notikušās debates.
41.    Protokolu paraksta Komisijas priekšsēdētājs un Komisijas sekretārs.
42.    Komisijas protokola izraksts tiek iesniegts Rundāles novada domes priekšsēdētājam, kurš organizē tālāku lēmuma izpildi.
43.    Komisijas sekretārs nodrošina apbalvojumu teksta sagatavošanu, noformēšanu un to saturošās informācijas atbilstību Komisijas atzinumam un Rundāles novada domes lēmumam, Apbalvošanas komisijas lēmumam vai domes priekšsēdētāja rīkojumam.
44.    Komisijas sekretārs nodrošina Rundāles novada pašvaldības piešķirto apbalvojumu reģistrāciju Rundāles novada pašvaldības apbalvojumu reģistrā.
45.    Komisijas sekretārs informē katru apbalvojamo personu par Rundāles novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu un apbalvojuma pasniegšanas laiku un vietu.
 
VIII.       Kārtība, kādā pieņem lēmumu par apbalvojumu piešķiršanu vai anulēšanu un paraksta lēmumu par apbalvojumu piešķiršanu
46.    Apbalvojumus piešķir šādā kārtībā:
46.1.        Goda zīmi “Zelta Lauva” piešķir ar Rundāles novada domes lēmumu, pamatojoties uz komisijas atzinuma;
46.2.        Goda rakstu piešķir ar Komisijas lēmumu;
46.3.        Atzinības rakstu piešķir ar Rundāles novada domes priekšsēdētāja rīkojumu.
47.    Rundāles novada pašvaldības apbalvojumus Goda raksts un Atziniības raksts pasniedz Rundāles novada domes priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja pilnvarota persona svinīgos apstākļos.
48.    Goda zīmi “Zelta Lauva” pasniedz Latvijas proklamēšanas svētkos Rundāles novada domes priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja pilnvarota persona.
49.    Goda zīmes “Zelta Lauva” apliecību, Goda rakstus un Atzinības rakstus paraksta Rundāles novada domes priekšsēdētājs.
50.                        Rundāles novada dome, pieņemot lēmumu, ir tiesīga anulēt piešķirtos apbalvojumus Goda zīme “Zelta Lauva” un Goda rakstu, ja apbalvotais:
50.1.        ar tiesas spriedumu ir atzīts par vainīgu noziedzīgā nodarījumā;
50.2.        ir izdarījis necienīgas darbības pēc apbalvojuma piešķiršanas vai pirms apbalvojuma piešķiršanas, kuras nebija zināmas apbalvojuma piešķiršanas laikā un kļuva zināmas pēc apbalvojuma piešķiršanas;
50.3.        pirms apbalvošanas pasniegšanas iesniedzis Rundāles novada domei rakstisku iesniegumu par atteikšanos no apbalvojuma;
50.4.        atteicies no piešķirtā apbalvojuma un nodevis to Rundāles novada domei.
51.    Rundāles novada domes lēmums par piešķirtā apbalvojuma anulēšanu pēc tā pieņemšanas tiek publicēts Rundāles novada mājaslapā internetā vai vietējā izdevumā un reģistrēts reģistrā.
 
 
Pielikumā:
1. Pielikums Nr.1 Goda zīmes „Zelta lauva” rasējums uz 1 lp.;
2. Pielikums Nr.2 Apliecības goda zīmes laureātam paraugs uz 1 lp.;
3. Pielikums Nr.3 Goda raksta paraugs uz 1 lp.;
4. Pielikums Nr.4 Atzinības raksta paraugs uz 1 lp.;
5. Pielikums Nr.5 Pieteikums Rundāles novada pašvaldības apbalvojumiem uz 2lp.;
 
 
 
Domes priekšsēdētāja

vietniece                                                                                                          Inta Klīve

 

Nolikums

Pieteikuma anketa

 

 

Atgriezties atpakaļ
Lapa atjaunota: 15.10.2020. 08:09
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk