Oktobris

 

27.oktobra domes lēmumi

Sēdes audio ieraksts

2.                   
Par atzinumu dabas parka “Bauska” aizsardzības plāna aktualizētai redakcijai.
3.                   
Par siltumenerģijas tarifu Saulaines ciemā.
4.                   
Par īres un komunālo pakalpojumu parādu prasījumu dzēšanu mirušām personām.
5.                   
Par pašvaldībai piekritīga Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Bērsteles šķūnīši”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0189, daļas iznomāšanu
6.                   
Par pašvaldībai piekritīgā Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40960070191, zemes daļas iznomāšanu
7.                   
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu dzīvokli daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Burntieku ielā, Viesturos, Viesturu pagastā, Rundāles novadā.
8.                   
Par pašvaldībai piekritīgā Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40960070191, zemes daļas iznomāšanu
9.                   
Par pašvaldībai piekritīgā Viesturu pagasta nekustamā īpašuma “Ezīši”, zemes vienības, ar kadastra apzīmējums 40960070289, iznomāšanu
10.               
Par pašvaldībai piekritīga Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Rožkalni” apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 008 0031 iznomāšanu
11.               
Par pašvaldības Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Punslavu personīgās palīgsaimniecības”, kadastra numurs 4076 001 0049, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0089 iznomāšanu
12.               
Par pašvaldībai piederošā Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Latvāņi”, kadastra numurs 4076 008 0379, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0379 iznomāšanu
13.               
Par pašvaldības Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Punslavu personīgās palīgsaimniecības”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0083 daļas iznomāšanu
14.               
Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu „Mācītājmāja - Ķesteri”, Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs 4076 004 0018, atdalot no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 004 0018 aptuveni 3,45 ha, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
15.               
Par pašvaldībai piekritīgā Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Šķūnīši”, kadastra numurs 4076 008 0360, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0306, daļu 0,012 ha platībā iznomāšanu
16.               
Par Rundāles pagasta nekustamo īpašumu “Uškuri”, kadastra numurs 40760010036, un „Lielupes mala”, kadastra numurs 4076 001 0048, sadalīšanu, atdalīto zemes vienību apvienošanu un pievienošanu nekustamajam īpašumam “Valti”, lietošanas mērķa noteikšanu.
17.               
Par dzīvokļa īpašuma daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā “Kurši” Rundāles pagastā nostiprināšanu zemesgrāmatā.
18.               
Par jaunas adreses noteikšanu Rundāles novada Rundāles pagasta adresācijas objektam dzīvošanai paredzētai ēkai “Strautiņi”.
19.               
Par atļauju sadalīt Viesturu pagasta nekustamo īpašumu „Strīķeri”, atdalot zemes vienību, neizstrādājot zemes ierīcības projektu, par nosaukuma un adreses piešķiršanu atdalītajai zemes vienībai un lietošanas mērķa noteikšanu.
20.               
Par Rundāles novada pašvaldības īpašumā esoša Rundāles pagasta nekustamā īpašuma, “Palmas”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40760070036, izsoles noteikumu apstiprināšanu.
21.               
Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Kraulis”, zemes gabala Rundāles pagastā, Rundāles novadā, ar kadastra Nr. 4076 007 0077, izsoles noteikumu apstiprināšanu.
22.               
Par augstākā Rundāles novada pašvaldības apbalvojuma „Goda zīme „Zelta Lauva”” piešķiršanu.
23.               
Par Rundāles novada domes kredītsaistību Valsts kasē pārkreditēšanu.
24.               
Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu
25.               
Par kredītu Multifunkcionālā centra 1. kārtas un 3.kārtas būvniecībai
Lapa atjaunota: 11.11.2016. 13:08
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk