Novembris

30. novembra domes lēmumi

 
2.
Par grozījumiem Rundāles novada pašvaldības nolikumā „Par stipendiju piešķiršanu Pilsrundāles vidusskolas 9.-12. klašu skolēniem”.
3.
Par Rundāles novada domes 2017. gada 30. novembra saistošo noteikumu Nr.7 “Rundāles novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” apstiprināšanu.
4.
Par Rundāles novada domes 2017. gada 30. novembra saistošo noteikumu Nr.8 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Rundāles novadā” apstiprināšanu.
5.
Par Rundāles novada domes 2017.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr.9 “Grozījumi Rundāles novada domes 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Rundāles novada pašvaldībai piekrītošo un piederošu neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu”” apstiprināšanu.
6.
Par Rundāles novada domes 2017.gada 30. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 6 ”Grozījumi Rundāles novada domes 2016.gada saistošajos noteikumos Nr. 14 ”Par Rundāles novada domes budžetu 2017. gadam”.
7.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu nodibinājumam “Rundāles pils atbalsta fonds”.
8.
Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Blāzmas” pārņemšanu Rundāles novada pašvaldības apsaimniekošanā.
9.
Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Pašvaldībai piekritīgā zeme,” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40880040385, daļas iznomāšanu R.D.
10.
Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Pašvaldībai piekritīgā zeme,” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40880040385, daļas iznomāšanu B.P.
11.
Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Pašvaldībai piekritīgā zeme,” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40880040385, daļas iznomāšanu D.B.
12.
Par platības precizēšanu Viesturu pagasta nekustamajam īpašumam “Mežozoli”, nekustamā īpašuma kadastra numurs 4096 008 0027.
13.
Par atļauju sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu "Lazdas", atdalot zemes vienību, neizstrādājot zemes ierīcības projektu, par nosaukumu piešķiršanu atdalāmajām zemes vienībām un zemes lietošanas mērķu noteikšanu.
14.
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma LLT 227, kadastra numurs 4076 008 0242 iznomāšanu A.B.
15.
Par atļauju sadalīt Svitenes pagasta nekustamo īpašumu "Mārtiņi", atdalot zemes vienību, neizstrādājot zemes ierīcības projektu.
16.
Par Svitenes pagasta nekustamā īpašuma “Īves”, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, par jauna nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
17.
Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā, Rundāles pag., Rundāles nov.
18.
Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā, Rundāles pag., Rundāles nov.
19.
Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Kapūnas” dzīvokļu īpašniekiem.
20.
Par nekustamā īpašuma noteikšanu par starpgabalu.
21.
Par Svitenes pagasta nekustamā īpašuma “Rezerves zeme”, noteikšanu par starpgabalu.
22.
Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību piekritības Rundāles novada pašvaldībai izvērtēšanu.
23.
Par jauna nosaukuma “Ozolzari” piešķiršanu Viesturu pagasta nekustamajam īpašumam.
24.
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu - nekustamais īpašums “Vārpiņas”, Svitenes pagastā, Rundāles novadā.
25.
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu – nekustamais īpašums “Bērsteles pļavas”.
26.
Par dzīvojamās platības izīrēšanu Saulaines Sociālajā centrā.
Lapa atjaunota: 02.02.2018. 11:07
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk