Pašvaldību vēlēšanas 2017

03.06.2017 Rundāles novads

Pašvaldību vēlēšanas 2017 - Rundāles novada dome

RUNDĀLES NOVADA VĒLĒŠANU IECIRKŅU  DARBA LAIKS:

29.maijs    16.00 – 20.00
30.maijs    09.00 – 13.00

Iepriekšējā balsošana notiek:

31.maijs    17.00 – 20.00
1.jūnijs      09.00 – 12.00
2.jūnijs      10.00 – 16.00

Vēlēšanu diena:
3.jūnijs      07.00 – 22.00


Iecirkņa nosaukums    Iecirkņa adrese   

353.     PILSRUNDĀLES VIDUSSKOLA     "Pilsrundāles Vidusskola", Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov.    
354.     PII "MĀRPUĶĪTE"     "Mārpuķītes", Saulaine, Rundāles pag., Rundāles nov.    
357.     SVITENES PAGASTA SAIETA NAMS     "Gaismas", Svitene, Svitenes pag., Rundāles nov.    
361.     VIESTURU PAGASTA PĀRVALDE     Bērsteles iela 4, Bērstele, Viesturu pag., Rundāles nov.    

2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanām reģistrētie kandidātu saraksti, priekšvēlēšanu programma, ziņas par kandidātiem Rundāles novadā

Kandidātu skaits: 12
Sarakstu skaits: 1

CILVĒKIEM UN ZEMEI

Nr.p.k. Kandidāti
1 Aivars Okmanis
2 Inta Klīve
3 Nauris Brūvelis
4 Sandra Kerēvica
5 Ludmila Knoka
6 Aelita Ramane
7 Anda Liškauska
8 Vitālijs Bļinkovs
9 Māris Leitlants
10 Arnolds Auza
11 Marija Abramčika
12 Vēsma Veģere

Priekšvēlēšanu programma

Vēlētāju apvienība „Cilvēkiem un zemei” veicina novada izaugsmi, kas balstīta uz Svitenes, Rundāles un Viesturu pagastu līdzvērtīgu attīstību.
Programma:

INFRASTRUKTŪRA. VIDE
Panākt novada teritorijā esošo valsts autoceļu rekonstruēšanu, piesaistot LR un ES finansējumu. Realizēt Pilsrundāle – Svitene ceļa pārbūves projektu.
Panākt Pilsrundāle – Dzirnieki, Viesturi- Smedēni ceļu rekonstrukciju.
Turpināt asfaltēt pašvaldības ielas Pilsrundālē, Saulainē, Ziedoņos, Bērstelē un Viesturos.
Izbūvēt gājēju celiņu līdz Rundāles pilij.
Turpināt ielu apgaismošanas projektus.
Risināt ārpus ciematiem esošu daudzdzīvokļu māju ūdensapgādes jautājumus.
Turpināt veicināt daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu un siltināšanas projektus.
Realizēt Lielbērsteles parka atjaunošanas projektu.
Turpināt Mežotnes pilskalna kompleksa attīstību, panākot arī Mežotnes baznīcas ēkas atjaunošanu.
Pabeigt multifunkcionālā centra būvniecību Pilsrundālē, nodrošinot jaunas un mūsdienīgas telpas kultūras pasākumiem, bibliotēkai un veselības aprūpei.
Turpināt uzturēt Mākslas skolu Svitenes pilī.
Izstrādāt Svitenes muižas attīstības koncepciju un attīstīt Svitenes pili kā tūrisma objektu.
Labiekārtot pagastu teritorijas, iekārtojot jaunus bērnu laukumus, uzstādot āra trenažierus, sakopjot parkus, izveidojot atpūtas vietas ģimenēm ar bērniem.
 
UZŅĒMĒJDARBĪBA
Veicināt novada ekonomisko aktivitāti, nodrošinot finansējumu jaunajiem uzņēmējiem inovatīvu ideju realizēšanai.
Izveidot un attīstīt pie Rundāles pils tūrisma pakalpojumu kompleksu, radot tūrisma informācijas centru un realizējot auto stāvlaukuma rekonstrukciju.
Nodrošināt Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra, Svitenes biznesa bibliotēkas un Rundāles KKS darbību.
Turpināt veiksmīgo sadarbību ar uzņēmēju konsultatīvo padomi novada attīstības risināšanā.
Atbalstīt un popularizēt novada uzņēmēju piedāvājumu vietējā un starptautiskajā tirgū, kā arī preču zīmes „Kronēts Rundālē” atpazīstamību.
Veicināt sociālo uzņēmējdarbību novadā.
Ieviest stipendiju programmas augstskolās novada attīstībai nepieciešamo specialitāšu apgūšanai.

IZGLĪTĪBA
Saglabāt visas esošās mācību iestādes, tai skaitā Saulaines profesionālo skolu.
Turpināt nodrošināt brīvpusdienas novada izglītības iestādēs.
Turpināt nodrošināt bērnu un skolēnu bezmaksas pārvadāšanu uz Rundāles novada izglītības iestādēm.
Uzlabot karjeras atbalstu Pilsrundāles vidusskolā.
Nodrošināt skolēniem stipendijas par labām sekmēm mācībās.
Pilnveidot Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehnisko bāzi un ieviest jaunas izglītības programmas.
Veikt Pilsrundāles vidusskolas sporta zāles renovāciju un skolu teritoriju labiekārtošanu.
Turpināt nodrošināt skolu kabinetus ar jauniem un interaktīviem mācību līdzekļiem.
Turpināt izglītības iestāžu starptautisku sadarbību.
 
KULTŪRA.SPORTS
Saglabāt esošās kultūras iestādes novadā un realizēt projektus par novada kultūras centru ēku renovāciju un materiālās bāzes uzlabošanu.
Realizēt Viesturu kultūras centra siltināšanas projektu.
Atbalstīt novada esošos amatierkolektīvus un interešu grupas un veicināt to piedalīšanos Latvijas un starptautiska mēroga pasākumos.
Attīstīt tautas mākslas un amatniecības darbību, organizējot radošās darbnīcas, nometnes un mākslas plenērus.
Atbalstīt sabiedrisko organizāciju, iedzīvotāju apvienību un jauniešu biedrību darbību.
Sekmēt novadpētniecību novadā. Izveidot jaunu sporta laukumu Svitenē.
Saglabāt novada sporta tradīcijas un veicināt tautas sporta un veselīga dzīvesveida attīstību.
Atbalstīt novada sporta komandas, organizēt novada spartakiādes un sporta svētkus.

VESELĪBA. SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA
Ieviest jaunus pabalsta veidus daudzbērnu un audžuģimenēm, palielināt piedzimšanas pabalstu un saglabāt esošos pabalstus.
Attīstīt Saulaines sociālo centru, saglabājot esošos un ieviešot jaunus pakalpojumus, panākt senioru dienas centra izveidi.
Nodrošināt Pašvaldības policijas darbību.
Nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, saglabājot aptiekas, zobārstniecību un ģimenes ārstu pieņemšanas vietas Bērstelē, Pilsrundālē, Saulainē, Svitenē, veikt telpu remontu Viesturos.
Realizēt veselības veicināšanas projektu – nūjošanas un vingrošanas nodarbības grupām, peldēšanas apmācības visiem novada bērniem.
Sadarboties ar pensionāru biedrībām, veicinot to sabiedriskās aktivitātes. Izdot bezmaksas izdevumu „Rundāles Novada Ziņas”.
Turpināt attīstīt vienoto klientu centru Pilsrundālē, nodrošinot valsts pakalpojumu pieejamību novadā.
Attīstīt sadarbību ar iedzīvotājiem, organizējot sapulces un ieviešot e-pakalpojumus.

* Piezīme: priekšvēlēšanu programma publicēta pašvaldības vēlēšanu komisijai iesniegtajā redakcijā.

Informācija no Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapas

 

 

Atgriezties atpakaļ
Lapa atjaunota: 29.05.2017. 18:05
Eiropas Gada pašvaldība

Kalendārs

P
O
T
C
Pk
S
Sv
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Jaunumu liste

Foto

Audio

Video

Aptaujas