Maijs

 

 

Ārkārtas domes sēde 7.maijā

 1.

 Par Rundāles novada pašvaldības 2014.gada konsolidētā finanšu pārskata apstiprināšanu
Lēmums

 

Domes lēmumi 21.maijā

2.                      
Par SPII „Saulespuķe” darbinieku ēdināšanas maksu.
3.                      
Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Pašvaldībai piekritīgā zeme”, kadastra numurs4088 003 0126, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40880040385, daļas iznomāšanu
4.                      
Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā „Svitenes mazdārziņi”, kadastra numurs 40880040282, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40880040282, iznomāšanu
5.                      
Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā „Svitenes mazdārziņi,”kadastra numurs40880040282, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40880040337, iznomāšanu
6.                      
Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Pašvaldībai piekritīgā zeme”, kadastra numurs40880040022, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40880080023 iznomāšanu
7.                      
Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Pašvaldībai piekritīgā zeme”, kadastra numurs40880030126, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40880040148 iznomāšanu
8.                      
Par pašvaldībai piekritīga Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Burtnieku iela 3B/5”, kadastra numurs 4096 004 0204 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 004 0195 iznomāšanu
9.                      
Par pašvaldībai piekritīgā Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Jaunā māja 3” ar kadastra apzīmējumu 40960040216 iznomāšanu
10.                   
Par pašvaldībai piekritīga Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Burtnieku iela 3B/14”, kadastra numurs 4096 004 0204, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 004 0204 iznomāšanu
11.                   
Par atļauju sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Vārpiņas”, neizstrādājot zemes ierīcības projektu, izveidot jaunu nekustamo īpašumu, par nosaukuma „Cidonijas” piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošana mērķa noteikšanu
12.                   
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pilsrundāles ciemats 6”, kadastra numurs 4076 003 0459 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0459 daļas iznomāšanu
13.                   
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pilsrundāles ciemats 6”, kadastra numurs 4076 003 0459, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0459 daļas iznomāšanu
14.                   
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pilsrundāles ciemats 6”, kadastra numurs 4076 003 0459, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0459 daļas iznomāšanu
15.                   
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Ziedoņi 26”, kadastra numurs 4076 006 0153 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 006 0153 iznomāšanu
16.                   
Par zemes lietošanas mērķa maiņu Rundāles pagasta nekustamajam īpašumiem Saulaines mazdārziņos.
17.                   
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Rītausmas”, kadastra numurs 4076 008 0300, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0300 daļas iznomāšanu
18.                   
Par pašvaldībai piekritīgā Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Blušas”, kadastra numurs 4076 006 0149, zemes vienības kadastra apzīmējums 4076 006 0149, 0,59 ha platībā iznomāšanu
19.                   
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 9”, kadastra numurs 4076 003 0212, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0212 iznomāšanu
20.                   
Par atļauju sadalīt Svitenes pagasta nekustamo īpašumu „Pamati”, atdalot zemes vienību, neizstrādājot zemes ierīcības projektu, izveidot jaunu nekustamo īpašumu, par nosaukuma „Jaunpamati” piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošana mērķa noteikšanu.
21.                   
Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kultūras ministrijas tiešās pārvaldes iestādei „Rundāles pils muzejam” uz pašvaldībai piekritīgu Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Rundāles pagasta zemes”, kadastra numurs 4076 003 0457, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0457 daļu.
22.                   
Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu.
23.                   
Par izmaiņām Rundāles novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāvā
24.                   
Par finansējuma piešķiršanu Rundāles novada biedrības „Mums pieder pasaule” projekta pieteikumam „Biedrības „Mums pieder pasaule” pasākumu organizēšana” realizācijai
25.                   
Par finansējuma piešķiršanu biedrības Rundāles novada Viesturu pagasta pensionāru apvienība "Vakarvējš" projekta „Dzīves lapkritim spītējot” realizācijai
26.                   
Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Apses" pārvaldīšanu un apsaimniekošanu
27.                   
Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Jaunā māja 1”, Viesturu pagastā, Rundāles novadā, ar kadastra Nr.4096 004 0212, daļas 1,30 ha platībā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
28.                   
Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma „Beķeri 2”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra Nr.4076 008 0054 daļas 1,90 ha platībā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
29.                   
Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma Svitenes pagastā „Pašvaldībai piekritīgā zeme”, kadastra Nr.4088 004 0382, 1,3 ha platībā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
30.                   
Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīgu nekustamo īpašumu „Pašvaldībai piekritīgā zeme”, kadastra Nr.4088 004 0383, 0,6 ha platībā un „Pašvaldībai piekritīgā zeme”, kadastra Nr.40880040385, daļas 2,8 ha platībā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
31.                   
Par Rundāles novada domes 2015.gada saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Par grozījumiem Rundāles novada domes 2014.gada saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Rundāles novada domes budžetu 2015.gadam”.
32.                   
Par Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Stiebriņi”, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, par jauna nosaukuma „Jaunstiebriņi” piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
33.                   
Par piekrišanu pārņemt īpašumā bez atlīdzības valsts nekustamā īpašuma “Rundāles pils muzejs”, Rundāles pagasts, Rundāles novads, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0357, un uz tā esošās ēkas.
34.                   
Par nekustamā īpašuma “Rundāles pagasta zeme”, Rundāles pagasts, Rundāles novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0457, nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā.

 

Lapa atjaunota: 03.06.2015. 15:16
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk