Jūnijs

2021.gada 22.jūnija domes sēdes lēmumi

2. Par Rundāles novada domes 2021.gada 22.jūnija Saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Grozījumi Rundāles novada domes 2021.gada 15.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Rundāles novada domes budžetu 2021.gadam””

PielikumsPielikums

3.Par Rundāles novada pašvaldības iestādes “Rundāles novada domes” nolikuma apstiprināšanu

Pielikums

4.Par Rundāles novada domes 2020.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

 Pielikums

5.Par pašvaldībai lietošanā esošā nekustamā īpašuma “"Kaucmindes staļļi", Saulaine, Rundāles pagasts, Rundāles novads, nedzīvojamo telpu “Elektro – gāzmetināšanas ēka”, kadastra apzīmējums 4076 008 0214 017 un zemes vienības 4076 008 0280 daļas iznomāšanu

6.Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Vižņi”, Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs 4076 005 0062, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 005 0042, izsoles rezultātu apstiprināšanu

7.Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Jusku lauki”, Viesturu pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs 4096 004 0247, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 004 0245, izsoles rezultātu apstiprināšanu

8.Par Rundāles novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Beķeri-2”, Rundāles pagasta, Rundāles novada, neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0054 (starpgabals) atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

9.Par Rundāles novada pašvaldībai lietošanā esošā nekustamā īpašuma “Valsts Saulaines Lauksaimniecības Tehnikums”, Saulaine, Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs 4076 008 0214, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0279 daļas, 11,7 ha platībā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

10.Par Rundāles novada pašvaldībai lietošanā esošā nekustamā īpašuma “Valsts Saulaines Lauksaimniecības Tehnikums”, Saulaine, Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs 4076 008 0214, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 011 0040, 23,3 ha platībā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

11.Par Rundāles novada pašvaldībai lietošanā esošā nekustamā īpašuma “Valsts Saulaines Lauksaimniecības Tehnikums”, Saulaine, Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs 4076 008 0214, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 011 0040, 23,3 ha platībā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

12.Par grozījumiem Rundāles novada domes 2019.gada 30.maija lēmumā Nr.11, Protokols Nr.5, “Par Lauku apvidus zemes nomas līgumu noslēgšanu ar personām, kas ieguvušas nomas pirmtiesības”

13.Grozījumi Rundāles novada domes 2021.gada 25.marta lēmumā “Par nekustamā īpašuma “Valsts Saulaines lauksaimniecības tehnikums”, Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs 4076 008 0214, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0279, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu”

14.Par adreses piešķiršanu telpu grupām daudzīvokļu mājā “Saulaine 25”, Saulaine, Rundāles pagasts, Rundāles novads, būvei ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0002

15.Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Blāzmas”, Svitenē, Svitenes pagastā, Rundāles novadā, energoefektivitātes maksas noteikšanu

Pielikums

16.Par nekustamā īpašuma "Mazbērsteles", Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs 4076 009 0007, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 009 0091, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu

17.Par nekustamā īpašuma "Agat", Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs 4076 008 0002, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0002 zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu

18.Par dzīvojamās telpas dzīvokļa Nr.1, daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā “Kamenes”, Svitenē, Svitenes pagastā, Rundāles novadā, īres līguma noslēgšanu

19.Par dzīvojamās telpas “Ugunsdzēsēji”, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads, īres līguma noslēgšanu

20.Par dzīvojamās telpas dzīvokļa Nr.12, daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā “Līvi”, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads, īres līguma noslēgšanu

21.Par dzīvojamās telpas dzīvokļa Nr.16, daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Bērsteles ielā 15, Bērstelē, Viesturu pagastā, Rundāles novadā, īres līguma noslēgšanu

22.Par dzīvojamās telpas dzīvokļa Nr.212, Saulaines Sociālajā centrā, Saulainē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, īres līguma noslēgšanu

23.Par Rundāles novada Bāriņtiesas locekļa atbrīvošanu no amata

24.Par Rundāles novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu uzņēmējdarbības attīstībai Irinas Šaporenko projekta pieteikuma realizācijai 

25.Par medību tiesību piešķiršanu Rundāles novada pašvaldības īpašumā, tiesiskajā valdījumā un lietošanā esošajās medību platībās

2021.gada 30.jūnija domes sēdes lēmumi

1.Par pašvaldībai lietošanā esošā nekustamā īpašuma “"Kaucmindes staļļi", Rundāles pagasts, Rundāles novads, nedzīvojamo telpu nekustamā īpašuma “Saulaines darbnīcas”, Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs 4076 508 0003 945/18603 un zemes vienības 4076 008 0280 daļas daļu iznomāšanu

Pielikums

2.Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu "Rudzīši", Viesturu pagasts, Rundāles novads, neizstrādājot zemes ierīcības projektu, jauna nosaukuma piešķiršanu

3.Par atbildīgo amatpersonu rīcības izvērtēšanu un pašvaldībai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas pieprasīšanu

Pielikums Pielikums

Lapa atjaunota: 06.07.2021. 10:12
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk