Jūlijs

26. jūlija domes lēmumi
Audio ieraksts

2.

Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Mežausmas”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0288 atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Domes lēmums.

3.

Par nekustamā īpašuma “Pilsrundāles ūdenstornis”, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads, ar kadastra Nr.4076 003 0535 daļas iznomāšanu.
Domes lēmums.

4.

Par nekustamā īpašuma “Saulaines ūdenstornis”, Saulaine, Rundāles pagasts, Rundāles novads, ar kadastra Nr.4076 008 0376 daļas iznomāšanu.
Domes lēmums.

5.

Par projekta „Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam Rundālē, Raunā, Ropšā” pieteikuma iesniegšanu Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros.
Domes lēmums.
Pielikums.

6.

Par atļauju sadalīt nekustamā īpašuma "Ataugas", Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs ***, zemes vienību ar kadastra apzīmējums ***, sadalot nekustamo īpašumu trīs zemes gabalos 11,6 ha, 45,5 ha un 3,5 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
Domes lēmums.
Pielikums.

7.

Par nekustamā īpašuma "Jātnieki", Rundāles pagasta, Rundāles novada, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** un nekustamā īpašuma "Vētras", Rundāles pagasts, Rundāles novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējums ***, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, par jauna nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
Domes lēmums.

8.

Par izmaiņām autoceļu un ielu reģistrā Rundāles pagastā, Rundāles novadā.
Domes lēmums.
Pielikums.

9.

Par adreses ”Rundāles ūdensdzirnavas”, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads, noteikšanu adresācijas objektam, būvei ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0132 001 un ar to funkcionāli saistītām būvēm.
Domes lēmums.

10.

Par finansējuma piešķiršanu Mežotnes pilskalna teritorijas attīstības koncepta izstrādei.
Domes lēmums.
Pielikums.

11.

Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma “Pilsrundāles ciemats 6”, kadastra numurs 40760030459, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0576 sadalīšanu.
Domes lēmums.
Pielikums.

12.

Par grozījumiem Rundāles novada Sociālā dienesta nolikumā.
Domes lēmums.
Pielikums.

13.

Par dzīvojamās platības izīrēšanu Saulaines Sociālajā centrā.
Domes lēmums.

14.

Par līguma noslēgšanu ar sociālās aprūpes iestādi par sociālā pakalpojuma sniegšanu.
Domes lēmums.

 

Lapa atjaunota: 25.09.2018. 16:47
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk