Februāris

 

28. februāra domes lēmumi

2.
Par Rundāles novada domes 2019.gada 28.februāra saistošo noteikumu Nr.2 „Par licencēto makšķerēšanu Lielupē, Rundāles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā no 2019. līdz 2021.gadam” apstiprināšanu.
3.
Par pilnvarotajām personām zivju resursu aizsardzības nodrošināšanai.
4.
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu A.Z. Saulaines sociālajā centrā.
5.
Par Rundāles novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtības apstiprināšanu.
6.
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu P.K. dzīvokli Nr. X, daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā “Kamenes’, Svitenē, Svitenes pagastā, Rundāles novadā.
7.
Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Bērsteles ielā 13 zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības V.K.
8.
Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Burtnieku ielā 3 zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības R.Ķ.
9.
Par precizējumiem Rundāles novada domes 2018. gada 27. septembra saistošajos noteikumos Nr.8 “Rundāles novada pašvaldības ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites, lietošanas un aizsardzības noteikumi”.
10.
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu S.A. – dzīvoklis Nr.X, daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ”Punslavas 7”, Punslavas, Rundāles pagastā, Rundāles novadā.
11.
Par pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma “Saulaines garāža 19”, Rundāles pagasts, Rundāles novads kadastra numurs XXX, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX iznomāšanu A.L.
12.
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma „Zilgalvīši”, Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs XXX.
13.
Par dzīvokļa īpašuma Nr.X. daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā “Līvi”, Rundāles pagasts, Rundāles novads nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Rundāles novada pašvaldības vārda.
14.
 Par dzīvokļa īpašuma Nr.X. daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā “Līvi”, Rundāles pagasts, Rundāles novads nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Rundāles novada pašvaldības vārda.
15.
Par dzīvokļa īpašuma Nr.X. daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā “Kurši”, Rundāles pagasts, Rundāles novads nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Rundāles novada pašvaldības vārda.
16.
Par dzīvokļa īpašuma Nr.X. daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā Saulaine 13, Rundāles pagasts, Rundāles novads nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Rundāles novada pašvaldības vārda.
17.
Par izmaiņām autoceļu un ielu reģistrā Rundāles pagastā, Rundāles novadā.
18.
Par nekustamā īpašuma "Mazbērsteles", Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs X, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu X, X un X zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, par jaunu nosaukumu un adrešu piešķiršanu jaunizveidotajiem nekustamajiem īpašumiem un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
19.
Par nekustamā īpašuma "Stūpļi", Rundāles pagasts, Rundāles novads kadastra numurs X, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, par jaunu nosaukumu piešķiršanu jaunizveidotajiem nekustamajiem īpašumiem un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
20.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu politiski represētajai personai.
21.
Par Rundāles novada ģerboņa izmantošanas saskaņošanu komerciāliem nolūkiem.
22.
Par Rundāles novada domes 2019.gada 28.februāra saistošo noteikumu Nr. 1 „Grozījumi Rundāles novada domes 2018. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 12 “Par Rundāles novada domes budžetu 2019.gadam”.

 

 

Lapa atjaunota: 28.03.2019. 14:37
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk