Februāris

 

22.februāra domes lēmumi

Audio ieraksts

2.
Par projekta „Inovatīvs kultūras tūrisms: atslēga Rundāles un Svisločas pievilcības un konkurētspējas uzlabošanai” pieteikuma iesniegšanu EKI Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020. gadam 2. uzsaukumā.
3.
Par dzīvojamās platības izīrēšanu Saulaines Sociālajā centrā L.D.
4.
Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma Rundāles novadā, Svitenes pagastā, „Dunduri”, kadastra numurs 4088 004 0386, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0146, zemes nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu
6.
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Lingotāji - 3”, kadastra numurs ***, sadalīšanu, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu, par nosaukumu “Lingotāji- 5” piešķiršanu izveidotajiem nekustamajam īpašumam un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
7.
Par adreses noteikšanu Rundāles novada Rundāles pagasta adresācijas objektam, ar kadastra apzīmējumu ***.
8.
Par dzīvojamās mājas “Strautiņi” pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
9.
Par Rundāles novada domes 2018. gada saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par grozījumiem Rundāles novada domes 2017. gada saistošajos noteikumos Nr.11 „Par Rundāles novada domes budžetu 2018.gadam”.
10.
Par pašvaldībai piederoša Rundāles pagasta nekustamā īpašuma “Mežausmas”, kadastra numurs 4076 008 0288, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0288, daļas 3,85 ha platībā iznomāšanu SIA “***”.
11.
Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā no L.T.
12.
Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā no J.S.
13.
Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā no A.Š.
14.
Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā no D.T.
15.
Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā no S.R.
16.
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu – nekustamais īpašums „Nostūri”, Svitenes pagastā, Rundāles novadā, kadastra numurs 4088 009 0044, ar kopējo platību 1.91 ha, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4088 009 0044.
17.
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu – nekustamais īpašums „Priedaine”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra numurs 4076 006 0234, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4076 006 0088, ar kopējo platību 2,7822 ha.

 

Lapa atjaunota: 02.07.2018. 18:01
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk