Februāris

2.            
Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atklātajā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves veidu”.
3.             
Par finansējuma piešķiršanu biedrības Rundāles novada Svitenes pagasta pensionāru apvienības „Sudrabupe” projekta „Seniori – aktīva un veselīga dzīvesveida popularizētāji” realizācijai.
4.  
Par Rundāles novada pašvaldības apbalvojumu dibināšanu.
5.               
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz nekustamā īpašuma „Pilsrundāles garāža 4” zemes vienību un zemes piekritības noteikšanu pašvaldībai.
6.                      
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Saulaines mazdārziņš 4.21”, kadastra numurs 4076 008 0087 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0087 iznomāšanu.
7.                      
Par Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Rudeņi”, kadastra numurs, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, par jauna nosaukuma „Aveņi” piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
8.                      
Par atļauju sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Zvārguļi”, kadastra numurs, atdalot zemes gabalu aptuveni 6.4 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
9.                      
Par izmaiņām konkursa „Rundāles novada sakoptākā sēta” nolikumā.
10.                   
Par adrešu noteikšanu telpu grupām dzīvojamajā mājā „Švirkale 2”.
11.                   
Par nosaukuma un adreses piešķiršanu Rundāles novada adresācijas objektam – dzīvošanai paredzētai ēkai, dzīvojamajai mājai, kas atrodas uz nekustamā „Rožmalas”.
12.                   
Par pašvaldībai piekritīgā Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Bērsteles mazdārziņi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 40960070253 un 40960070254 zemes iznomāšanu.
13.                   
Par pašvaldībai piekritīgā Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Bērsteles lauki” zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 40960070287, 40960070288 un nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” ar kadastra apzīmējuma 40960070191 zemes iznomāšanu.
14.                   
Par pašvaldībai piekritīgā Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Bērsteles lauki” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 40960070332 nekustamā īpašuma „Bērsteles mazdārziņi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 40960070260, 4090070261 un nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” ar kadastra apzīmējumu 40960070191 zemes iznomāšanu.
15.                   
Par pašvaldībai piekritīgā Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” ar kadastra apzīmējumu 40960070191 zemes daļas iznomāšanu.
16.                   
Par Rundāles novada pašvaldības Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Bērsteles mazdārziņi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 40960070214 un 40960070252, zemes nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
17.                   
Par Rundāles novada pašvaldības Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Bērsteles lauki” zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 40960070303, zemes nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
18.                   
Par pašvaldībai piekritīgā Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Bērsteles mazdārziņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 40960070251 un nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” ar kadastra apzīmējumu 40960070191 zemes iznomāšanu.
19.                   
Par pašvaldībai piekritīgā Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Ozola lauks” zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 40960070232 un 40960070233, zemes iznomāšanu.
20.                   
Par jauna nosaukuma „Līčupīte” piešķiršanu pašvaldībai piekritīgam Svitenes pagasta nekustamajam īpašumam „Upeslīči” ar kadastra numuru 40880040214.
21.                   
Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Līčupīte” kadastra numurs40880040214, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40880040214 iznomāšanu
22.                   
Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Āres” ar kadastra numuru 40880030129 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40880040252 iznomāšanu zemnieku saimniecībai „Gaitiņi”.
23.                   
Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Svitenes mazdārziņi” ar kadastra numuru 40880040282 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40880040369 iznomāšanu
24.                   
Par automašīnas ZIL 130 norakstīšanu.
25.                   
Par vidējā termiņa autoceļiem un ielām paredzētās mērķdotācijas izlietojuma programmas apstiprināšanu.
26.                   
Par dzīvojamās platības piešķiršanu
27.                   
Par dzīvojamās platības piešķiršanu
28.                   
Par Rundāles novada domes 2015.gada saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Rundāles novada pašvaldības ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu lietošanas un aizsardzības noteikumi”.
29.                   
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
30.                   
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
31.                   
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
32.                   
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
33.                   
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
34.                   
Par Rundāles novada pašvaldības Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Bērsteles lauki” zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4096007364 un 40960070353 zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
35.                   
Par Rundāles novada pašvaldības Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Bērsteles lauki” zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 40960070322 un 40960070323 zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
36.                   
Par Rundāles novada pašvaldības Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Aiz mehāniskajām darbnīcām” ar kadastra numuru 40960070163 zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
37.                   
Par Rundāles novada pašvaldības Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Bērsteles mazdārziņi” kadastra numurs 40960070270 zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
38.                   
Par Rundāles novada pašvaldības Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Bērsteles lauki” zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 40960070293 un 40960070294 zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
39.                   
Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma „Juskas”, Viesturu pagastā, Rundāles novadā ar kadastra numuru 4096 004 0062 daļas zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
40.                   
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu paju sabiedrībai „Svitene” uz nekustamā īpašuma „Vīksnu ferma” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0237. 
41.                   
Par atļauju sadalīt Viesturu pagasta nekustamo īpašumu „Stiebriņi”, kadastra numurs 4096 005 0021, atdalot zemes gabalu aptuveni 18.4 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
42.                   
Par atļauju sadalīt Rundāles novada Viesturu pagasta nekustamo īpašumu „Strautmaņi”, atdalot zemes vienību, neizstrādājot zemes ierīcības projektu, izveidot jaunu nekustamo īpašumu, par nosaukuma „Straumēni” piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošana mērķa noteikšanu.
43.                   
Par Rundāles novada domes nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.8 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Kurši”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāle novadā, īres maksas izsoles noteikumu apstiprināšanu.
44.                   
Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā.

 

Lapa atjaunota: 11.03.2015. 15:52
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk