Decembris

 

29.decembra domes lēmumi

Sēdes audio ieraksts

2.                   
Par projekta „Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parka “Bauska” teritorijā Rundāles novadā” pieteikuma iesniegšanu 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1. pasākuma “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” ietvaros.
3.                   
Par Rundāles novada Investīciju plāna 2017.-2019.gadam apstiprināšanu.
4.                   
Par dzīvojamās platības izīrēšanu Saulaines Sociālajā centrā
5.                   
Par dzīvojamās platības izīrēšanu Saulaines Sociālajā centrā
6.                   
Par dzīvojamās platības izīrēšanu Saulaines Sociālajā centrā
7.                   
Par dzīvojamās platības izīrēšanu Saulaines Sociālajā centrā
8.                   
Par dzīvojamās platības izīrēšanu Saulaines Sociālajā centrā
9.                   
Par dzīvojamās platības izīrēšanu Saulaines Sociālajā centrā
10.               
Par dzīvojamās platības izīrēšanu Saulaines Sociālajā centrā
11.               
Par dzīvojamās platības izīrēšanu Saulaines Sociālajā centrā
12.               
Par dzīvojamās platības izīrēšanu Saulaines Sociālajā centrā
13.               
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Bērsteles ielā 14, Bērstelē, Viesturu pagastā, Rundāles novadā.
14.               
Par pašvaldībai piekritīgā Viesturu pagasta nekustamā īpašuma “Putniņi”, zemes vienības, ar kadastra apzīmējums 40960070040, iznomāšanu
15.               
Par pašvaldībai piekritīga Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Bērsteles mazdārziņi”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40960070266 un nekustamā īpašuma “Ozola lauks”, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 40960070204 un 40960070212, iznomāšanu
16.               
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pilsrundāles garāža 32”, kadastra numurs 4076 003 0395 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0395 iznomāšanu
17.               
Par Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Mežvidi”, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, par jauna nosaukuma „Mežieloki” piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
18.               
Par Svitenes pagasta nekustamo īpašumu „Jaungaujas”, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, par jauna nosaukuma „Gaujiņas” piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
19.               
Par Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Raņķi”, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, par jauna nosaukuma „Jaunraņķi” un “Raņķeļi” piešķiršanu jaunizveidotajiem nekustamajiem īpašumiem un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
20.               
Par atļauju sadalīt Svitenes pagasta nekustamo īpašumu „Laimiņas”, atdalot zemes vienību, neizstrādājot zemes ierīcības projektu.
21.               
Par atļauju sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „ Lielāžeļi”, atdalot zemes gabalu aptuveni 10,0 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
22.               
Par atļauju sadalīt Viesturu pagasta nekustamo īpašumu „Strīķeri”, atdalot zemes vienību, neizstrādājot zemes ierīcības projektu, par nosaukuma un adreses piešķiršanu atdalītajai zemes vienībai un lietošanas mērķa noteikšanu.
23.               
Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā.
24.               
Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu mirušām personām.
25.               
Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu.
26.               
Par dzīvokļa īpašuma Nr.2. daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā “Ilgas”, Rundāles pagastā nostiprināšanu zemesgrāmatā.
27.               
Par adreses pieraksta precizēšanu Rundāles novada Rundāles pagasta adresācijas objektam, dzīvojamajai mājai ”Noras” un ar to funkcionāli saistītai būvei
28.               
Par adreses “Tirgotava”, Pilsrundāle., Rundāles pag., Rundāles nov., noteikšanu adresācijas objektam – veikalam, kas ir nekustamā īpašuma “Pilsrundāle 2” zemes vienības sastāvā.
29.               
Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma “Pilsrundāles ciemats 2” zemes vienības daļas zemes nomas izsoles noteikumu apstiprināšanu.
30.               
Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīga nekustamo īpašumu “Pīpenes” zemes vienības un “Jasmīni” zemes vienības zemes nomas izsoles noteikumu apstiprināšanu.
31.               
Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Pilsrundāles ciemats 7” – zemes gabala ar kadastra numuru 4076 003 0596, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
32.               
Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Palmas”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 007 0036, Rundāles pagastā, Rundāles, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
33.               
Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Kraulis”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 007 0077, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
34.               
Par autoceļiem un ielām paredzētās mērķdotācijas izlietojuma vidējā termiņa izlietošanas programmas apstiprināšanu.
35.               
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu politiski represētajai personai
36.               
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu politiski represētajai personai
37.               
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu politiski represētajai personai
38.               
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu politiski represētajai personai
39.               
Par Rundāles novada domes 2016.gada saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Par grozījumiem Rundāles novada domes 2015.gada saistošajos noteikumos Nr.15 „Par Rundāles novada domes budžetu 2016.gadam”.
40.               
Par Rundāles novada domes 2016.gada saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Par Rundāles novada domes budžetu 2017.gadam”.

 

 

Lapa atjaunota: 12.01.2017. 08:20
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk