Dabas parks Bauska

Informācija par Dabas parku Bauska un tā izveidošanu

Aizsardzības kategorija: dabas parks, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0304100
Administratīvais iedalījums: Bauskas novada Bauskas pilsēta, Codes un Mežotnes pagasts; Rundāles novada Rundāles pagasts.
Platība: 1079 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi: Nr.83 "Noteikumi par dabas parkiem"
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav

Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri dabas parka pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība - Pierīgas reģionālā administrācija
Tā kā dabas parkam “Bauska” nav savas administrācijas, tā pārvaldi realizē pašvaldības – Bauskas novada un Rundāles novada Domes.
Teritorijas pārvaldi koordinē Dabas aizsardzības pārvalde.
Dabas parka aizsardzības un izmantošanas noteikumu ievērošanas valsts kontroli īsteno Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde.
2006. gada 29. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr. 717 Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes nosaka kārtību koku ciršanai ārpus meža zemes. Šie noteikumi paredz saskaņojumu ar reģionālo vides pārvaldi, ja tiek cirsti koki dabas parka “Bauska” teritorijā, izņēmums ir augļu koku ciršana vai tādu koku ciršana, kuru celma caurmērs ir mazāks par 12 centimetriem, lai atbrīvotu lauksaimniecības zemes no apauguma un uzturētu meliorācijas sistēmu.

Dabas vērtības:
Dabas parkā “Bauska” sastopami astoņi ES nozīmes aizsargājami biotopi - Nogāžu un gravu meži, Lakstaugu pioniersabiedrības kaļķainās augsnēs, Sausas pļavas kaļķainās augsnēs, Eitrofas augsto lakstaugu audzes, Upju palieņu pļavas, Mēreni mitras pļavas, Kaļķiežu atsegumi, Upju straujteces. Lakstaugu pioniersabiedrības kaļķainās augsnēs un nogāžu un gravu meži ir prioritāri aizsargājami biotopi. Upju straujteces ir nozīmīgas arī kā zivju nārsta vietas, parki un meži – putnu, kukaiņu un sikspārņu dzīvotnes, savukārt pļavu biotopi – kā putnu ligzdošanas un barošanās vietas.
Dabas parkā “Bauska” konstatētas 25 īpaši aizsargājamās Latvijas un Eiropas nozīmes putnu sugas, 27 īpaši aizsargājamās vai citādi vērtīgas bezmugurkaulnieku sugas, divas īpaši aizsargājamas abinieku sugas. Teritorijā atrastas 17 retas un aizsargājamas vaskulāro augu sugas. Sūnaugu floru pārstāv septiņas retas un aizsargājamas sugas.
Lielupes ieleja veido teritorijas mikroklimatu – paaugstinātu gaisa mitrumu, vēja ātruma samazināšanos, gaisa plūsmu virziena maiņu.

Dabas parka Bauska Dabas aizsardzības plāns

Dabas parka zonējums 1

Dabas parka zonējums 2

Dabas parka zonējums 3

Lejuplādēt bukletu par Dabas parku Bauska


 

Lapa atjaunota: 17.10.2014. 09:39
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk