Augusts

 

12. augusta ārkārtas domes lēmums

 
1.
Par Rundāles novada pašvaldības iedzīvotāju viedokli saistībā ar sabiedriskai apspriešanai izvirzāmo teritoriālā iedalījuma modeli.

 

 

29.augusta domes lēmumi

Audio ieraksts

 

2.

Par dzīvojamās platības izīrēšanu Saulaines Sociālajā centrā E.M.

3.

Par J.P. ievietošanu sociālās aprūpes iestādē sociālā pakalpojuma saņemšanai.

4.

Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Grantiņi”, kadastra numurs 4096 007 0121, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0120, Viesturu pagastā, Rundāles novadā izsoles noteikumu apstiprināšanu.

Izsoles noteikumi

 

5.

Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Pupiņas”, kadastra numurs **, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu **, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, ar kopējo platību 0,2076 ha izsoles rezultātu apstiprināšanu.

6.

Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Dzirnas”, kadastra numurs **, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu **, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, ar kopējo platību 0,1771 ha izsoles rezultātu apstiprināšanu.

7.

Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Rītausmas”, kadastra numurs **, kura sastāvā ir viena neapbūvēta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu **, 24,97 ha platībā izsoles rezultātu apstiprināšanu.

8.

Par adreses piešķiršanu Rundāles novada adresācijas objektam – dzīvošanai paredzētai ēkai, dzīvojamajai mājai, kas atrodas uz nekustamā „Jaunvirši”, Rundāles pagasts, Rundāles novads ar kadastra numuru **.

9.

Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu "Jaunbites", Viesturu pagasts, Rundāles novads kadastra numurs ** neizstrādājot zemes ierīcības projektu, jaunu nosaukumu piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.

10.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Sēļi”- **, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, atsavināšanu.

11.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Līvi”- **, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, atsavināšanu.

12.

Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu "Rijnieki 1", Rundāles pagasts, Rundāles novads kadastra numurs **, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ** neizstrādājot zemes ierīcības projektu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.

13.

Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu "Jaundzilnas", Svitenes pagasts, Rundāles novads kadastra numurs **, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ** neizstrādājot zemes ierīcības projektu, jauna nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.

14.

Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu " Gubēni", Svitenes pagasts, Rundāles novads kadastra numurs **, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ** neizstrādājot zemes ierīcības projektu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.

15.

Par nekustamā īpašuma "Maizītes", Svitenes pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs **, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ** un “Jānīši”, Svitenes pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs **, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu **  zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.

16.

Par pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma “Saulaines garāža **”, Rundāles pagasts, Rundāles novads kadastra numurs **, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ** iznomāšanu G.K..

17.

Par senioru biedrības „Dzīvotprieks” finansējuma piešķiršanu, nodrošinot projekta "Apceļošanas tūre pie kaimiņiem" realizēšanu.

18.

Par nekustamā īpašuma "Valsts Saulaines lauksaimniecības tehnikums", Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs 4076 008 0214, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0214 zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, jauna nosaukuma (adreses)  piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.

19.

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu M.M. – dzīvoklis Nr.**, daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ”Punslavas 7”, Punslavās, Rundāles pagastā, Rundāles novadā.

20.

Par kredītu Mežotnes baznīcas atjaunošanas 1.kārtas būvdarbiem,  projekta “Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam Rundālē, Raunā, Ropšā”realizācijai.

21.

Par Rundāles novada domes 2019.gada  saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Grozījumi Rundāles novada domes  2018. gada  28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 12 “Par Rundāles novada domes budžetu 2019.gadam”.

Lēmuma pielikums

Lapa atjaunota: 19.09.2019. 11:40
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk