Augusts

 

 

31.augusta domes lēmumi

Sēdes audio ieraksts 

2.              
Par platības precizēšanu Svitenes pagasta nekustamā īpašuma “Kapūnas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0387.
3.              
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma LLT 121, kadastra numurs 4076 008 0234 iznomāšanu E.B.
4.              
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma “Ziedoņi 30”, kadastra numurs 4076 006 0156 iznomāšanu V.C.
5.              
Par Rundāles pagasta nekustamā īpašuma "Plostiņi", kadastra numurs 4076 001 0031, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, par jauna nosaukuma „Lielplostiņi” piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
6.              
Par atļauju sadalīt Viesturu pagasta nekustamo īpašumu "Gundegas", kadastra numurs 4096 008 0006, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4096 008 0009, neizstrādājot zemes ierīcības projektu, par nosaukumu piešķiršanu atdalāmajai zemes vienībai un zemes lietošanas mērķu noteikšanu.
7.              
Par atļauju sadalīt Viesturu pagasta nekustamo īpašumu „Dārza iela 11”, kadastra numurs 4096 007 0061, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4096 011 0049, atdalītās zemes vienības pievienošanu nekustamajam īpašumam “Sirmanti”, kadastra numurs 4096 011 0011, un lietošanas mērķa noteikšanu.
8.              
Par atļauju sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu "Liepzemes", kadastra numurs 4076 011 0007, atdalot zemes gabalus aptuveni 10,0 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
9.              
Par atļauju sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu "Grīviņas", kadastra numurs 4076 011 0063, atdalot zemes gabalus aptuveni 1,91 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
10.           
Par adreses piešķiršanu adresācijas objektam Svitenes pagastā, būvei ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0100 001.
11.           
Par adreses piešķiršanu adresācijas objektam Rundāles pagastā, būvei ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0132 001 un ar to funkcionāli saistītām būvēm.
12.           
Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Zelteri”, kadastra numurs 4076 001 0099, neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0084 Rundāles pagastā, Rundāles novadā, zemes nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
13.           
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles  pagasta nekustamā īpašuma „Jaunbērzi”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0383 iznomāšanu.
14.           
Par pašvaldības autoceļa reģistrēšanu un nosaukuma Pilsrundāle – Svitene piešķiršanu.
15.           
Par projekta “Pašvaldības ceļa "Pilsrundāle-Svitene" pārbūve” pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam atbalsta pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.
16.           
Par finansējuma piešķiršanu Rundāles novada biedrības „Jauniešu EUREKA” projekta „Dzirnavu atpūtas vietas pilnveidošana un uzturēšana” realizācijai.
17.           
Par dzīvojamās platības izīrēšanu Saulaines Sociālajā centrā S.G.
18.           
Par Rundāles novada domes 2017.gada 27.jūlija saistošo noteikumu Nr.4 “Grozījumi Rundāles novada domes 2015.gada saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Rundāles novadā”” apstiprināšanu.
19.           
Par Rundāles novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.
20.           
Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu SIA “Kristell”.
21.           
Par nekustamā īpašuma „Valti”, kadastra numurs 4076 001 0098, ar kopējo platību 6,11 ha platībā, Rundāles pagastā, Rundāles novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu.
22.           
Par siltumapgādes tarifiem Rundāles pagasta Saulaines ciemā.
23.           
Par īres un komunālo pakalpojumu parādu prasījumu dzēšanu.
24.           
Par Rundāles novada domes 2017.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.3 ”Grozījumi Rundāles novada domes 2016.gada saistošajos noteikumos Nr.14 ”Par Rundāles novada domes budžetu 2017.gadam”.

 

Lapa atjaunota: 14.09.2017. 16:44
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk