Rundāles novada dome lēmusi

Rundāles novada dome 24.septembra sēdē, klātesot astoņiem no deviņiem deputātiem:

Lemj par izglītības procesa organizēšanu 2020./2021. mācību gadā

Izglītības un zinātnes ministrija ir izstrādājusi vadlīnijas klātienes, kombinētu un attālinātu mācību īstenošanai, kurā ir noteikts, ka COVID-19 izplatības laikā izglītības iestāde lemj par mācību procesa īstenošanai atbilstošāko modeli, lai pēc iespējas mazinātu skolēnu/ audzēkņu un izglītības iestādes darbinieku inficēšanās riskus. COVID-19 izplatības laikā izglītības iestāde mācību procesu īsteno atbilstoši vienam no trim modeļiem vai kombinē divu vai vairāku modeļu īstenošanu vienlaikus atkarībā no apstākļiem konkrētā izglītības iestādē. Ministru kabineta rīkojums “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” nosaka, ka izglītības iestādēs izglītības procesu atbilstoši izglītības iestādes dibinātāja lēmumam un izglītības iestādē noteiktajai kārtībai daļēji vai pilnībā var īstenot attālināti. Pamatojoties uz iepriekš minēto, Rundāles novada dome lēmusi noteikt, ka mainoties epidemioloģiskajai situācijai Rundāles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, novada domes priekšsēdētājs ir tiesīgs izdot rīkojumu par mācību procesa īstenošanu daļēji vai pilnībā attālināti Rundāles novada pašvaldības izglītības iestādēs.

Nosaka darba samaksu Rundāles novada izglītības iestāžu vadītājiem

Ministru kabineta noteikumi “Pedagogu darba samaksas noteikumi” paredz, ka izglītības iestādes dibinātājam ir tiesības noteikt augstāku vispārējās izglītības iestādes vadītāja mēneša darba algas likmi par noteikumos noteikto zemāko izglītības iestādes vadītāja mēneša darba algas likmi. Rundāles novada domes lēmumā “Par Rundāles novada izglītības iestāžu vadītāju, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku darba intensitātes un personīgā darba ieguldījuma iestādes attīstībā izvērtēšanas kritērijiem, nosakot izglītības iestādes vadītāja un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku mēneša darba algas likmes”, ir atrunāti kritēriji, nosakot paaugstinātas izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes Rundāles novada pašvaldībā.
Pamatojoties uz minētajām normām, Rundāles novada dome noteikusi darba algas likmes izglītības iestāžu vadītājiem: Pilsrundāles vidusskolas direktorei; Pirmsskolas izglītības iestādes “Mārpuķīte” vadītājai un Pirmsskolas izglītības iestādes “Saulespuķe” vadītājai ar 2020.gada 1.septembri.

Izīrē dzīvojamo platību

Pamatojoties uz personas iesniegumu un saskaņā ar Rundāles novada Sociālā dienesta atzinumu par atbilstību Rundāles novada domes Sociālā dienesta Saulaines sociālā centra nolikuma prasībām, izīrēta dzīvojamā platība.
Lemts par darbībām ar Rundāles novada pašvaldībai piekritīgiem un apsaimniekojamajiem nekustamajiem īpašumiem:
- „Dravenieki”, Viesturu pagastā zemes vienības un nekustamā īpašuma “Trešā somu mājiņa”, zemes vienības robežu pārkārtošanu un ar šo procesu saistītām darbībām;
- „Bērstele-māja 1, 2, 3”, Viesturu pagastā zemes vienību sadalīšanu, atdalot zemes gabalus aptuveni 0,3 ha platībā, 1,3 ha platībā un 0,6 ha platībā neizstrādājot zemes ierīcības projektu;
- nekustamā īpašuma „Valsts Saulaines lauksaimniecības tehnikums”, Rundāles pagastā zemes vienības sadalīšanu izstrādājot zemes ierīcības projektu;
- apstiprina SIA „BAUSKAS MĒRNIEKS” izstrādāto Zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Laukgaļi”, Viesturu pagastā zemes vienībai un piešķir jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam 19,0 ha platībā nosaukumu „Jaunlaukgaļi”, Viesturu pagastā, Rundāles novadā;
- nekustamā īpašuma divu dzīvokļu daudzdzīvokļu mājā Jāņukrogā, Rundāles pagastā, nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanas noteikumiem;
- nekustamo īpašumu – dzīvokli dzīvojamā mājā „Saulaine 23”, Saulainē, Rundāles pagastā, nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanas noteikumiem.

Organizēs izsoles:

- Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Mazmežotnes dīķi”, Rundāles pagastā zemes vienības ar kopējo platību 11,57 ha atklāto mutisko izsoli;
- Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma “Pašvaldībai piekritīgā zeme”, Svitenes pagastā zemes vienību ar kopējo platību 4,7 ha daļas nomas tiesību izsoli;
- Rundāles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Pakalni”, Rundāles pagastā zemes vienības ar kopējo platību 5,82 ha, atklāto mutisko izsoli;
- Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Punslavas 6" – dzīvokļa Nr.2 ar kopējo platību 55,1 m², Punslavās, Rundāles pagastā izsoli.

Iznomā nekustamā īpašuma zemes vienību

Pamatojoties uz personas iesniegumu iznomātas pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma Viesturu pagastā zemes vienība personai piederošas ēkas uzturēšanai un lauksaimniecības produkcijas ražošanai.

Piedzīs nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas

Ņemot vērā, ka persona nav savlaicīgi veikusi aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu Viesturu pagastā, Rundāles novads dome uzsāk nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas procesu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā

Veic grozījumus budžetā

Budžeta grozījumi ieņēmumu un izdevumu daļās, galvenokārt, saistīti ar Izglītības un zinātnes ministrijas piešķirto mērķdotāciju EUR 233 768 apmērā pedagogu darba samaksai. 2020.gada budžetā ieplānota pedagogu darba samaksai pirmajiem astoņiem gada mēnešiem. Ierasts, ka septembrī, iesākoties mācību gadam, tiek veikti grozījumi budžetā atbilstoši piešķirtās mērķdotācijas apmēram novada izglītības iestāžu budžeta sadaļās. Tāpat, tuvojoties gada beigām un jaunā budžeta izstrādei, struktūrvienības pārskata savus budžetus un veic nepieciešamos grozījumus starp budžeta kodiem.

Atbrīvo no domes deputāta pienākumu pildīšanas
un maina Administratīvās komisijas sastāvu

Rundāles novada domē 2020.gada septembrī reģistrēts deputāta Naura Brūveļa iesniegums, ar kuru tiek lūgts atbrīvot viņu no deputāta pienākumu pildīšanas Rundāles novada domē. Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā noteikts, ka deputāta pilnvaras izbeidzas pirms termiņa ar brīdi, kad dome ir pieņēmusi lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos sakarā ar deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu. Pamatojoties uz iepriekš minēto un likumu Par pašvaldībām, Rundāles novada dome lēmusi izbeigt Naura Brūveļa deputāta pilnvaras pirms laika, sakarā ar personīgo iesniegumu par deputāta pilnvaru nolikšanu un noteikt, ka ar lēmuma pieņemšanas brīdi tiek izbeigtas Naura Brūveļa deputāta pilnvaras Finanšu komitejas darbībā.
Deputāts Nauris Brūveli atbrīvots arī no Rundāles novada pašvaldības Administratīvās komisijas priekšsēdētāja vietnieka pienākumu pildīšanas. Veikti grozījumi Rundāles novada domes lēmumā “Par pašvaldības Administratīvās komisijas apstiprināšanu”. Par komisijas priekšsēdētāja vietnieku ievēlēts – Viesturu pagasta pārvaldes vadītājs Vitālijs Bļinkovs, savukārt Administratīvās komisijas sastāvs papildināts, tās darbībā iesaistoties Pilsrundāles vidusskolas direktorei Antrai Žukovskai.

 

 

Atgriezties atpakaļ
Lapa atjaunota: 28.09.2020. 13:36
Eiropas Gada pašvaldība

Kalendārs

P
O
T
C
Pk
S
Sv
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk