Apstiprināts Rundāles novada domes 2019.gada budžets

Rundāles novada domes deputāti 2018.gada 28. decembra domes sēdē pieņēma saistošos noteikumus, ar kuriem tika apstiprināts novada budžets 2019. gadam.

Pamatojoties uz Attīstības programmā noteiktajām prioritātēm, ik gadu tiek aktualizēts Rundāles novada Investīciju plāns. 2019.gada pašvaldības budžets veidots saskaņā ar Investīciju plānā 2019.-2021.gadam noteiktajām aktivitātēm, ieguldot pašvaldības budžeta līdzekļus un piesaistot Eiropas Savienības fondu finansējumu, tai skaitā, īstenojot arī Valsts specifisko atbalsta mērķu programmas.

2019.gadā turpināsies daudzfunkcionālā sabiedriskā centra Pilsrundālē būvniecība un aprīkošana, pabeidzot centra būvniecības II, III un IV kārtu, kopā budžetā plānotie līdzekļi 1 329 940 eiro apmērā.

Savukārt, lai sekmētu Rundāles novada domes energoefektivitātes paaugstināšanu, atbilstoši Valsts specifiskajam atbalsta mērķim tiks pabeigts īstenots projekts “Rundāles novada domes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, realizējot daudzfunkcionālā sabiedriskā centra V un VI kārtas būvniecības darbus 112 628 eiro apmērā. Plānota Lejnieku ielas un Saulgriežu ielas asfaltēšana Pilsrundālē, tam paredzot 50 000 eiro, Viesturu ciemā Burtnieku ielas asfalta seguma atjaunošana 25 745 eiro apmērā. Pilsrundāles, Svitenes un Viesturu ciemos tiek plānota rotaļu laukumu atjaunošana bērniem - 37 500 eiro. Pilsrundāles vidusskolā tiks ierīkota iekšējās ugunsdrošības un apziņošanas sistēma – 4895 eiro, tiks veikta 1.stāva vestibila rekonstrukcija - 30 054 eiro, Svitenes struktūrvienībā žoga izbūve – 9526 eiro, Bērsteles struktūrvienībā grupiņas remonts - 16 648.00 eiro.

Saskaņā ar stratēģisko mērķi “Radīt katram Rundāles novada iedzīvotājam daudzveidīgas, atbilstošas izglītošanās un personības attīstības iespējas mūža garumā” tiks turpināta Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana, kam paredzēti līdzekļi 8716 eiro apmērā. Projekta ietvaros Pilsrundāles vidusskolā tiek nodrošināts karjeras atbalsts izglītojamiem, organizējot dažādus karjeras attīstības atbalsta pasākumus, grupu un individuālās karjeras konsultācijas, labās prakses apmaiņu. Projekta aktivitātes tiks pielāgotas atbilstoši vecumposma prasībām. Jauniešiem nodrošināta informācijas pieejamība karjeras virziena izvēlei. Tiks plānotas dažādas aktivitātes gan bērniem, gan vecākiem par bērnu un jauniešu karjeras nepieciešamā karjeras atbalsta jautājumiem.

Lai nodrošinātu stratēģiskā mērķa “Izveidot sociāli drošu vidi ar kvalitatīviem kultūras, sporta, atpūtas, sociālajiem un veselības aprūpes pakalpojumiem” ietvaros paredzēto pasākumu īstenošanu, pašvaldības budžetā paredzēti līdzekļi 14 323 eiro apmērā, nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai caur novada pašdarbības kolektīviem, tai skaitā paredzot tērpu un muzikālo instrumentu iegādi pašvaldības amatieru kolektīviem. 92 809 eiro paredzēti sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstīšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem – pārrobežu sadarbības projekta ietvaros tiks organizētas drāmas terapijas, mūzikas, mākslas un dejas terapijas nodarbības, sniegti fizioterapijas pakalpojumi, nodrošināts pakalpojums “aprūpe mājās”, kā arī dalība pārrobežu pasākumos personām ar funkcionāliem traucējumiem dzīvesprasmju un socializācijas prasmju apguvei. Papildus minētajam tiks iegādāti tehniskie palīglīdzekļi un specializēts transporta līdzeklis sociālo pakalpojumu pieejamības uzlabošanai.

2019.gadā tiks pabeigta ceļa “Pilsrundāle-Svitene” rekonstrukcija, plānojot tam līdzekļus 621 817 eiro apmērā, paredzot arī ceļa asfaltēšanu, tādējādi nodrošinot būtisku dzīves kvalitātes uzlabošanu Svitenes ciema iedzīvotājiem, kā arī uzlabojot infrastruktūru uzņēmējdarbībai.

Stratēģiskā mērķa “Attīstīt efektīvu sadarbību, pārvaldi un informācijas apmaiņu starp visām iedzīvotāju grupām, uzņēmējiem un institūcijām, veicinot savstarpēju uzticību” realizācijai pašvaldības budžetā paredzēti līdzekļi valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšanai 7800 eiro, IT drošības auditam 3000 eiro, efektīvas un profesionālas pārvaldes nodrošināšanai un personāla attīstībai 1500 eiro.

Konsolidētā budžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2019.gadam plānots 5517281 eiro apmērā, tajā skaitā pamatbudžeta ieņēmumi 5408318 eiro, specbudžeta līdzekļi 108963 eiro.
Salīdzinot ar 2018.gada budžetu, pamatbudžeta ieņēmumu daļa ir pieaugusi par 24827 eiro. 28,91% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem veido iedzīvotāja ienākuma nodoklis, 9.88% - nekustamā īpašuma nodoklis. IIN prognoze 2019.gadam ir 1563790 eiro, kas ir par 61241 eiro mazāks kā 2018. gadā.
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumi 2019. gadā tiek plānoti, pamatojoties uz prognozi, kas aprēķināta saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 10. maija noteikumos Nr.292 „Noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa prognozi” noteiktajiem nosacījumiem. NĪN plānots iekasēt 534249 eiro apmērā, un tas sastāda 9.88% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem, kas ir par 110850 eiro lielāks nekā 2018. gadā. Pamatojoties uz ieņēmumu dinamiku 2018. gadā un prognozēm, nenodokļu ieņēmumi 2019. gadā tiek plānoti 3045 eiro, kas sastāda 0,05% no kopējā budžeta ieņēmumiem, ieņēmumi no naudas sodiem un soda sankcijām 2019. gadā tiek plānoti 1000 eiro, kas sastāda 0,02% no kopējā budžeta ieņēmumiem.
Ieņēmumi par dzīvokļu komunālajiem pakalpojumiem 2019. gadā tiek plānoti 526748 eiro apmērā, kas sastāda 9,74% no kopējiem plānotajiem budžeta ieņēmumiem. Ieņēmumi no citiem maksas pakalpojumiem tiek plānoti 124401 eiro, kas sastāda 2.30% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. Dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda 2019. gadā plānota 631839 eiro, kas no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem sastāda 11.68%, kas ir lielāka salīdzinot ar 2018. gadu par 93680 eiro jeb 17.41%. Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti plānoti 1762805 eiro apmērā jeb 32.60% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.


 

Tos veido dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai Pilsrundāles vidusskolas 1-4. klašu bērniem, kam 2019.gadā paredzēti 24282 eiro. Izglītības funkciju nodrošināšanai 2019. gadā plānotas astoņiem mēnešiem, saskaņā ar likumu ‘Par valsts budžetu 2019. gadam”, un sastāda 468912 eiro. Mūzikas un mākslas skolai 26232 eiro. Pedagogu darba algām speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē „Saulespuķe” – 118608 eiro, 25707 eiro plānoti asistentu pakalpojumu nodrošināšanai un māksliniecisko kolektīvu atlīdzībai paredzēti 3064 eiro un mācību līdzekļu iegādei 6752 eiro.
Finansējums Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai 2019. gadā plānots 1130270 eiro apmērā - atbilstoši konkrēto projektu apguves gaitai. Pašvaldību budžeta transferti 260441 eiro apmērā, kas sastāda 4.82% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem, tie plānoti kā ieņēmumi no citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumu nodrošināšanu.
Kopējie speciālā budžeta ieņēmumi 2019. gadā plānoti 108963 eiro apmērā.
Mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un ielām 2019. gadā paredzēta 104663 eiro, 2018.gada līmenī, kas sastāda 96.40% no kopējiem speciālā budžeta ieņēmumiem.
Dabas resursa nodokļa ieņēmumi 2019. gadā tiek plānoti 4300 eiro, kas ir 3.60% no kopējiem speciālā budžeta ieņēmumiem.
Konsolidētā budžeta izdevumu kopējais apjoms 2019.gadam plānots 7282977 eiro apmērā.

Pamatbudžeta izdevumu kopējais apjoms 2019.gadam plānots 7075152 eiro apmērā, salīdzinot ar 2018.gadu plānots par 6.11% mazāk.


Vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai paredzēti 432071 eiro, neparedzētie izdevumi ieplānoti 100000 eiro, izpildvaras darbības nodrošināšanai plānoti 411451 eiro jeb 5.82%.
Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai paredzēti 23551 eiro jeb 0.33%.
Ekonomiskajai darbībai plānoti 833896 eiro jeb 11.79% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kurā plānoti budžeta līdzekļi transporta uzturēšanai 75744 eiro, uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centram 32476 eiro, attīstības nodaļai 59780 eiro, būvvaldes darbības nodrošināšanai 11556 eiro, informācijas tehnoloģijas pakalpojumiem 29249 eiro, pašvaldības ceļa Pilsrundāle-Svitene pārbūvei 621817 eiro. Projekta ”Iepazīsti kaimiņus Zemgalē” realizācijai 1000 eiro. Projekta “Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā” (LLI-291 Engrave) realizācijai 2274 eiro.
Vides aizsardzības pasākumiem paredzētos līdzekļus plānots izlietot notekūdeņu apsaimniekošanai, kur summa paredzēta 60610 eiro jeb 0.85%.
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai paredzēti 2191872 eiro jeb 30.98%. Līdzekļus plānots izlietot atkritumu apsaimniekošanai 45635 eiro, kas sastāda 2.08% no kopējiem teritoriju un mājokļa apsaimniekošanas izdevumiem, ūdensapgādei 52921 eiro - 2.41%, siltumenerģijai 285746 eiro - 13.04%, projektu īstenošanai 1423058 eiro - 64.92%, labiekārtošanai 227269 eiro - 10.37%, dzīvokļu saimniecībai 29648 eiro, - 1.35%, apsaimniekošanai 123525 eiro - 5.83%.
Projektu realizācijai paredzētais līdzfinansējums ir 750000 eiro, kas sastāda 10.60% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.
Veselības un pasākumu atbalstam paredzēti 3426 eiro jeb 0.05% no plānotā pamatbudžeta izdevumiem.
Kultūrai, atpūtai un sportam plānoti 410938 eiro jeb 5.77% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Šajā budžeta sadaļā paredzēts finansējums sporta un kultūras pasākumiem, bibliotēkām, projektu īstenošanai. Izdevumi paredzēti kultūras, bibliotēku un sporta darbinieku darbības nodrošināšanai un pašdarbības kolektīvu vadītāju atalgojumam, sabiedriskajām attiecībām, dzimtsarakstu nodaļas darba nodrošināšanai, biedrību darbības finansējumam.
Izglītības nozarei plānotais izdevumu apjoms ir 1934983 eiro apmērā, jeb 27.35% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Pedagogu darbinieku atalgojumam tiek plānota astoņiem mēnešiem. Izdevumi ietver pedagogu un saimnieciskā personāla atlīdzību, skolas ēku un telpu uzturēšanu un remontu, pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu un skolēnu ēdināšanu, skolēnu pārvadājumus, norēķinus par izglītības savstarpējiem norēķiniem, pakalpojumu apmaksu, krājumu, materiālu, energoresursu, inventāra, grāmatu un periodikas preses iegādi. No pašvaldības līdzekļiem brīvpusdienu nodrošināšanai 5-6 gadīgajiem un 5-12 klases skolēniem plānoti 66028 eiro.
Pedagoģiskajiem darbiniekiem no pašvaldības līdzekļiem tiek nodrošināts atvaļinājuma pabalsts 50% apmērā no darba algas likmes proporcionāli slodzei, kas kopsummā sastāda 30055 eiro un skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai paredzēti 49912 eiro.
Sociālajai aizsardzībai paredzēti izdevumi 336626 eiro, jeb 4.76% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Šajā sadaļā plānotie līdzekļi paredzēti sociālā dienesta un bāriņtiesas darba nodrošināšanai, sociālo pabalstu izmaksai un pakalpojumu apmaksai par iedzīvotāju uzturēšanos citu pašvaldību sociālās aprūpes iestādēs. Sociālās palīdzības pabalstiem trūcīgām un maznodrošinātām personām un pārējai sociālajai palīdzībai plānoti izdevumi 84895 eiro apmērā, asistentu pakalpojumiem 20371 eiro, projekta “Atver sirdi Zemgalei” izdevumiem 4056 eiro, projekta “Sociālā partnerība-sociāli neaizsargāto cilvēku sabiedrības dzīvē” izdevumiem –92809 eiro.
Speciālā budžeta izdevumos plānoti 207825 eiro, tai skaitā autoceļa fonda izdevumi 167092 eiro, kas sastāda 80.40% no speciālā budžeta līdzekļiem, privatizācijas fonda izdevumi 1228 eiro, kas sastāda 0,59% no speciālā budžeta līdzekļiem, dabas resursu nodokļa izdevumi 39505 eiro, kas sastāda 19.01% no speciālā budžeta līdzekļiem.
Uz 2019. gada 1. janvāri pašvaldībai ir noslēgti 18 aizņēmumu līgumi. Rundāles novada pašvaldības aizņēmumu neatmaksātā daļa sastāda 5028669 eiro. 2019. gadā pašvaldības aizņēmumu apjoms ir 1401632 eiro, tajā skaitā procentu maksājumi 8226 eiro, par pašvaldības parāda apkalpošanu 12394 eiro. Lai īstenotu apstiprināto investīciju plānu 2019.gadam, aizņēmumu apjoms var pieaugt par aptuveni 1150000 eiro.
Naudas līdzekļu atlikums speciālajā budžetā uz 2019.gada 1. janvāri ir 98862 eiro un naudas līdzekļu atlikums ziedojumos un dāvinājumos uz 2019.gada 1. janvāri ir 8099 eiro.
Naudas līdzekļu atlikums pamatbudžetā uz 2019.gada 1. janvāri ir 4173459 eiro.

Ilvija Tetērina,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

 

 

 

Atgriezties atpakaļ
Lapa atjaunota: 11.01.2019. 09:10
Eiropas Gada pašvaldība

Kalendārs

P
O
T
C
Pk
S
Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Jaunumu liste

Foto

Audio

Video

Aptaujas

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk