Apstiprināts Rundāles novada domes 2018.gada budžets

Rundāles novada domes deputāti 2017.gada 28. decembra domes sēdē pieņēma saistošos noteikumus, ar kuriem tika apstiprināts novada budžets 2018. gadam.

 

2017

2018.

Starpība(+,-)

Budžeta ieņēmumi kopā

4385614

5489005

+1103391

Pamatbudžeta ieņēmumi

4279153

5383491

+1104338

Specbudžeta līdzekļi

106461

105514

-947

 

 

 

 

 

 


Konsolidētā budžeta izdevumu kopējais apjoms 2018.gadam plānots EUR 6339870 apmērā.
Salīdzinot ar 2017.gada budžetu, pamatbudžeta ieņēmumu daļa ir pieaugsi par 1104338 eiro. 30,19% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem veido iedzīvotāja ienākuma nodoklis, 7,86% - nekustamā īpašuma nodoklis. 2018. gada budžeta prognozēs ieņēmumi no nodokļiem veido 423399 eiro, kas ir par 9,19% vairāk nekā 2017.gadā.
Ieņēmumi par dzīvokļu komunālajiem pakalpojumiem 2018. gadā tiek plānoti 512157 eiro apmērā, kas sastāda 9,52% no kopējiem plānotajiem budžeta ieņēmumiem. Ieņēmumi no citiem maksas pakalpojumiem tiek plānoti 118319 eiro, kas sastāda 2.20% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. Dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda 2018. gadā plānota 563406 eiro, kas no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem sastāda 10.47%, kas ir lielāka salīdzinot ar 2017. gadu par 686 eiro, 0.12%.

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti plānoti 1876490 eiro apmērā jeb 34,86% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.
Tos veido dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai Pilsrundāles vidusskolas 1-4. klašu bērniem, kam 2018.gadā paredzēti 22 473 eiro. Pedagogu darba algu samaksai sākot no piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības līdz vidējās izglītības iegūšanai 2018.gada pirmajiem astoņiem mēnešiem valsts piešķīrusi 342484 eiro. Mūzikas un mākslas skolai 17488 eiro. Pedagogu darba algām speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē „Saulespuķe” - 115640 eiro, 16813 eiro plānoti asistentu pakalpojumu nodrošināšanai un māksliniecisko kolektīvu atlīdzībai paredzēti 3267 eiro.

Pamatbudžeta izdevumu kopējais apjoms 2018.gadam plānots eiro 6201418, salīdzinot ar 2017.gadu plānots par 0.77% mazāk.
Vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai paredzēti 532933 eiro, tajā skaitā neparedzētie izdevumi 100000 eiro, savukārt, izpildvaras darbības nodrošināšanai plānoti 432933 eiro jeb 6.98%. Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai paredzēti 22717 eiro jeb 0.37%. Ekonomiskajai darbībai plānoti 1318083 eiro jeb 21.25% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kurā plānoti transporta struktūrvienības budžeta līdzekļi 64726 eiro, uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centrs 34384 eiro, starpnovadu būvvalde 12291 eiro, informācijas tehnoloģijas pakalpojumi 32682 erio, pašvaldības ceļa Pilsrundāle-Svitene pārbūves izmaksas 1170000 eiro. Projekts” Iepazīsti kaimiņus Zemgalē” 1000 eiro. Projekts “Iedzīvotāji veido savu vidi 3000 eiro.

Vides aizsardzības pasākumiem paredzētos līdzekļus plānots izlietot notekūdeņu apsaimniekošanai, kur summa paredzēta 56025 eiro jeb 0.90%.
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai paredzēti 1111365 eiro jeb 17.92%. Līdzekļus plānots izlietot atkritumu apsaimniekošanai EUR 34660, kas sastāda 3.10% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, ūdensapgādei 53105 eiro - 4.70%, siltumenerģijai 283540 eiro - 25.50%, projektu īstenošanai 436672 eiro - 39.50%, labiekārtošanas 153221 eiro - 13.70%, dzīvokļu saimniecība 26738 eiro, - 2.40%, apsaimniekošana 123429 eiro - 11.10% - kuru procenti sastāda no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

Projektu realizācijai paredzētais līdzfinansējums ir 750000 eiro, kas sastāda 12.09% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.
Veselības un pasākumu atbalstam paredzēti eiro 2957 jeb 0.05% no plānotā pamatbudžeta izdevumiem.

Kultūrai, atpūtam un sportam plānoti 410938 eiro jeb 6.63% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Šajā budžeta sadaļā paredzēts finansējums sporta un kultūras pasākumiem, bibliotēkām, kultūrai, projektu īstenošanai. Izdevumi paredzēti kultūras, bibliotēku un sporta darbinieku darbības nodrošināšanai un pašdarbības kolektīvu vadītāju atalgojumam, sabiedriskajām attiecībām.

Izglītības nozarei plānotais izdevumu apjoms ir 1770894 eiro jeb 28.56% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Pedagogu darbinieku atalgojumam tiek plānota astoņiem mēnešiem. Izdevumi ietver pedagogu un saimnieciskā personāla atlīdzību, skolas ēku un telpu uzturēšanu un remontu, pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu un skolēnu ēdināšanu, skolēnu pārvadājumus, norēķinus par izglītības savstarpējiem norēķiniem, pakalpojumu apmaksu, krājumu, materiālu, energoresursu, inventāra, grāmatu un periodikas preses iegādi. No pašvaldības līdzekļiem brīvpusdienu nodrošināšanai 5-6 gadīgajiem un 5-12 klases skolēniem plānoti 65000 eiro.
Pedagoģiskajiem darbiniekiem no pašvaldības līdzekļiem tiek nodrošināts atvaļinājuma pabalsts 50% apmērā no darba algas likmes proporcionāli slodzei, kas kopsummā sastāda 42060 eiro un skolēnu pārvadājumiem nodrošināšanai paredzēti 47301 eiro.

Sociālajai aizsardzībai paredzētie izdevumi ir 225506 eiro jeb 3.64% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Šajā sadaļā plānotie līdzekļi paredzēti sociālā dienesta, bāriņtiesas, sociālo pabalstu izmaksai un pakalpojumu apmaksai par iedzīvotāju uzturēšanos citu pašvaldību sociālās aprūpes iestādēs. Sociālā palīdzības pabalstiem trūcīgām un maznodrošinātām personām un pārējai sociālajai palīdzībai plānots 73493 eiro.

Speciālā budžeta izdevumos plānoti 138452 eiro, tai skaitā autoceļa fonda izdevumi 103215 eiro, kas sastāda 74.55% no speciālā budžeta līdzekļiem, privatizācijas fonda izdevumi 237 eiro, kas sastāda 0,17% no speciālā budžeta līdzekļiem, dabas resursu nodokļa izdevumi 35000 eiro, kas sastāda 25.28% no speciālā budžeta līdzekļiem.

2018.gadā turpināsies daudzfunkcionālā sabiedriskā centra Pilsrundālē būvniecība un aprīkošana, pabeidzot centra būvniecības II un III kārtu. Savukārt, lai sekmētu Rundāles novada domes energoefektivitātes paaugstināšanu, atbilstoši Valsts specifiskajam atbalsta mērķim tiks īstenots projekts “Rundāles novada domes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, kura ietvaros plānota daudzfunkcionālā sabiedriskā centra V un VI kārtas būvniecības darbi.
Kopējās investīcijas stratēģiskā mērķa pasākumu realizācijai plānotas 412269 eiro apmērā.

2018.gadā tiks veikta ceļa “Pilsrundāle-Svitene” rekonstrukcija, plānojot tam līdzekļus 1170000 eiro, paredzot arī ceļa asfaltēšanu, tādējādi nodrošinot būtisku dzīves kvalitātes uzlabošanu Svitenes ciema iedzīvotājiem, kā arī uzlabojot infrastruktūru uzņēmējdarbībai.

Uz 2018. gada 1. janvāri pašvaldībai ir 19 aizņēmumu līgumi. Rundāles novada pašvaldības aizņēmumu neatmaksājamā daļa 3112811 eiro. 2018. gadā pašvaldības aizņēmumu apjoms ir 235047 eiro, tajā skaitā procentu maksājumi 3366 eiro, par pašvaldības parāda apkalpošanu 7652 eiro.

Lai īstenotu apstiprināto investīciju plānu 2018.gadam, aizņēmumu apjoms var pieaugt par aptuveni 2387144 eiro. Naudas līdzekļu atlikums speciālajā budžetā uz 2018.gada 1. janvāri ir 41041 eiro un naudas līdzekļu atlikums ziedojumos un dāvinājumos uz 2018.gada 1. Janvāri ir 8103 eiro.
Naudas līdzekļu atlikums pamatbudžetā uz 2018.gada 1. janvāri ir 3000240 eiro.

 

 

Atgriezties atpakaļ
Lapa atjaunota: 03.01.2018. 12:04
Eiropas Gada pašvaldība

Kalendārs

P
O
T
C
Pk
S
Sv
12
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 2526 27 282930
31

Jaunumu liste

Foto

Audio

Video

Aptaujas

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk