2021.gads

Rundāles novada dome rīko nomu tiesību izsoli - nekustamajiem īpašumiem:
 
“Kaucmindes staļļi”, Rundāles pagasts, būve - elektro-gāzmetināšanas ēka 137,7 m² platībā, kadastra apzīmējumu 4076 008 0214 017 un tai piesaistītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0280 daļa 0,17 ha platībā.

Pieteikties izsolei līdz 2021.gada 19.aprīlim plkst.12:00
Rundāles novada domes vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Reģistrējoties dalībai izsolē elektroniski, persona iesūta iesniegumu ar elektronisko parakstu parakstītu uz dome@rundale.lv.
 
Objekta apskates vieta un laiks – pēc iepriekšējas vienošanās ar kontaktpersonu – Rundāles novada domes izpilddirektoru Aigaru Sietiņu, mob. tālr. 28609107.
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2021.gada 19.aprīlī plkst.14:00.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Rundāles novada pašvaldībai lietošanā esošā nekustamā īpašuma “Lielupes mala”, Rundāles pagasts, kadastra numurs 4076 001 0048, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0048 5.9 ha platībā zemes noma.
 
 
Pieteikties izsolei līdz 2021.gada 19.aprīlim plkst.12:00
Rundāles novada domes vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Reģistrējoties dalībai izsolē elektroniski, persona iesūta iesniegumu ar elektronisko parakstu parakstītu uz dome@rundale.lv.
Kontaktpersona zemes nomas tiesību izsoles jautājumos – Aivars Okmanis, mob.tālrunis 29441971
Objekta apskates vieta un laiks – pēc iepriekšējas vienošanās ar kontaktpersonu – Rundāles novada domes izpilddirektoru Aigaru Sietiņu, mob. tālr. 28609107.
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2021.gada 19.aprīlī plkst.14:00.;
____________________________________________________________________________________________________________________________________
VALSTS SAULAINES LAUKSAIMNIEC. TEHNIKUMS”, Rundāles pagasts, kadastra numurs 4076 008 0214, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0279 daļas, 11,7 haIzsoles sākuma cena tiek samazināta, cena ir EUR 3532 (trīs tūkstoši pieci simti trīsdesmit divi eiro).
Pieteikties izsolei līdz 2021.gada 12.aprīļa plkst.12:00
Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2021.gada 12.aprīlī plkst.14:00.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoles - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamajiem īpašumiem:
• “VALSTS SAULAINES LAUKSAIMNIEC. TEHNIKUMS”, Rundāles pagasts, kadastra numurs 4076 008 0214, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 011 0040 23,3 ha;
Pieteikties izsolei līdz 2021.gada 12.aprīļa plkst.12:00
Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2021.gada 12.aprīlī plkst.14:00.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rundāles novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod:
nekustamo īpašumu “Ziedoņi 19”, Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs 4076 006 0123, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 006 0123, 0,1055ha platībā, īpašuma nosacītā cena EUR 1302 (viens tūkstotis trīs simti divi eiro).
Pieteikties izsolei līdz 2021.gada 12.aprīļa plkst.12:00
Izsoles objektu apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu izsoles jautājumos t.28609107
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2021.gada 12.aprīlī plkst.14:00.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rundāles novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod:
nekustamo īpašumu “Sudmalas”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra Nr.4076 003 0665, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0663, 0,5469 ha platībā, īpašuma nosacītā cena EUR 6862 (seši tūkstoši astoņi simti sešdesmit divi eiro).
Pieteikties izsolei līdz 2021.gada 12.aprīļa plkst.12:00
Izsoles objektu apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu izsoles jautājumos t.28609107
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2021.gada 12.aprīlī plkst.14:00.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rundāles novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod:
nekustamo īpašumu “Būriņas”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, ar kadastra Nr.4076 003 0189, 0,3516 ha platībā, īpašuma nosacītā cena EUR 5562 (pieci tūkstoši pieci simti sešdesmit divi eiro).
Pieteikties izsolei līdz 2021.gada 12.aprīļa plkst.12:00
Izsoles objektu apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu izsoles jautājumos t.28609107
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2021.gada 12.aprīlī plkst.14:00.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rundāles novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod:
nekustamo īpašumu “Būras”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, ar kadastra Nr.4076 003 0446, 0,13 ha platībā, īpašuma nosacītā cena EUR 3062 (trīs tūkstoši sešdesmit divi eiro).
Pieteikties izsolei līdz 2021.gada 12.aprīļa plkst.12:00
Izsoles objektu apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu izsoles jautājumos t.28609107
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2021.gada 12.aprīlī plkst.14:00.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rundāles novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod:
nekustamo īpašumu “Āboliņu lauks”, Rundāles pagasts, Rundāles novads kadastra numurs 4076 003 0451, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0572, 3,66 ha platībā, īpašuma nosacītā cena EUR 15221 (piecpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit viens eiro).
Pieteikties izsolei līdz 2021.gada 12.aprīļa plkst.12:00
Izsoles objektu apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu izsoles jautājumos t.28609107
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2021.gada 12.aprīlī plkst.14:00.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
NOSLĒGUŠĀS
 
Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai lietošanā esošajam nekustamajam īpašumam:
“Lielupes mala”, Rundāles pagasts, kadastra numurs 4076 001 0048, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0076 daļas 16.9 ha platībā.
Pieteikties izsolei līdz 2021.gada 15.marta plkst.12:00
Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2021.gada 15.martā plkst.14:00.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Rundāles novada dome rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli pārdodot tās īpašumā esošo nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4076 900 0463– vienistabas dzīvokli Nr.26 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Zelmeņi”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, ar kopējo platību 35,2 m2.
 
 
Pieteikties izsolei līdz 2021.gada 8.martam plkst.12:00
Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2021.gada 8.martā plkst.14:00.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamajam īpašumam:
• “VALSTS SAULAINES LAUKSAIMNIEC. TEHNIKUMS”, Rundāles pagasts, kadastra numurs 4076 008 0214, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 006 0043 60.8 ha;

Pieteikties izsolei līdz 2021.gada 22.februārīm plkst.12:00
Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2021.gada 22.februārī plkst.14:00.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rundāles novada dome rīko nedzīvojamo telpu Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienības Mūzikas un mākslas skolā, Svitenē, Svitenes pagastā, Rundāle novadā, kadastra apzīmējums 4008 004 0225 005, nomas tiesību izsoli.

Pieteikties izsolei iespējams līdz 18.01.2020, plkst.12:00.
Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 18.01.2020. plkst.14.00.
Objekta apskates vieta un laiks – Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienības Mūzikas un mākslas skola, Svitenē, Svitenes pagastā, Rundāle novadā, pēc iepriekšējas vienošanās ar kontaktpersonu – Rundāles novada domes Svitenes pagasta pārvaldes vadītāju Jāni Liepu, mob.tālr.26641544.
Kontaktpersonas izsoles jautājumos – Santa Švāģere, mob.tālr. 28343312
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Rundāles novada dome organizē nomas tiesību atklātas mutiskās izsoles
Rundāles novada pašvaldībai lietošanā esošā nekustamā īpašuma “Valsts Saulaines lauksaimniec. tehnikums”, Rundāles pagastā
 
kadastra numurs 4076 008 0214, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0279 daļas, 4,0 ha platībā,
 
 
kadastra numurs 4076 008 0214, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0279 daļas, 11,7 ha
 
 
Kontaktpersona zemes nomas tiesību izsoles jautājumos – Aivars Okmanis, mob.tālrunis 29441971
 
Pieteikties izsolēm iespējams līdz 18.01.2020, plkst.12:00.
Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 18.01.2020. plkst.14.00.

 

Lapa atjaunota: 01.04.2021. 15:32
Eiropas Gada pašvaldība

Kalendārs

P
O
T
C
Pk
S
Sv
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk