2017. gads

  IZSOLES - noslēgušās

Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam “Bērsteles pļavas”zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0100, 4.1 ha platībā, Viesturu pagastā, Rundāles novadā.

 Izsoles noteikumi

Zemes robežu plāns

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298. 

Pieteikties izsolei līdz 2017.gada 27. Novembrim, plkst.12:00.

Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.

Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2017.gada 27. novembrī, plkst.14:20.

Rundāles novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod nekustamā īpašuma “Vārpiņas”, kadastra numurs 4088 004 0193, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0193, Svitenes pagastā, Rundāles novadā, ar kopējo platību 1,0 ha.

Izsoles noteikumi

Zemes robežu plāns

Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 27.11.2017. plkst.14.00.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 6 615,00 (seši tūkstoši seši simti piecpadsmit eiro). Nodrošinājuma nauda 10% no nosacītās cenas.

Izsoles objekta apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu  (t.26641544).


   IZSOLE BEIGUSIES BEZ REZULTĀTA

Rundāles novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod nekustamā īpašuma „Ciemati”, kadastra numurs 4088 001 0054, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4088 001 0054, Svitenes pagastā, Rundāles novadā, ar kopējo platību 2,79 ha.

Izsoles noteikumi

Zemes robežu plāns

Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 27.11.2017. plkst.14.00.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 19 875,00 (deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit pieci eiro). Nodrošinājuma nauda 10% no nosacītās cenas. 

Izsoles objekta apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu  (t.26641544).


   IZSOLES- noslēgušās

   Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam “Zelteri”kadastra apzīmējumu 40760010099, 6.57 ha platībā, Rundāles pagastā, Rundāles novadā

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domē (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads) un Rundāles novada domes interneta mājas lapā www.rundale.lv, no 05.09.2017. līdz 25.09.2017.

IZSOLES NOTEIKUMI

Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 25.09.2017. plkst.14.00.   

Rundāles novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu „Valti”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra numurs 4076 001 0098, ar kopējo platību 6,11 ha, kura sastāvā ir divas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0093, 1,78 ha platībā, un 4076 001 0100, 4,33 ha platībā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domē (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads) un Rundāles novada domes interneta mājas lapā www.rundale.lv, no 05.07.2017. līdz 28.08.2017.

IZSOLES NOTEIKUMI

Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 28.08.2017. plkst.14.00.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 42 000 (četrdesmit divi tūkstoši eiro, 00 centi) Nodrošinājuma nauda 10% no nosacītās cenas.

Izsoles objekta apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu izsoles jautājumos t.29441971.

Rundāles novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu „Zelteri”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra numuru 4076 001 0099 – 6,57 ha platībā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domē (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads) un Rundāles novada domes interneta mājas lapā www.rundale.lv, no 05.06.2017. līdz 24.07.2017.

IZSOLES NOTEIKUMI

Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 24.07.2017. plkst.14.00.

 Nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 45 050,00 (četrdesmit pieci tūkstoši piecdesmit eiro un 00 centi) Nodrošinājuma nauda 10% no nosacītās cenas.

Izsoles objekta apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu izsoles jautājumos t.29441971

Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam “Īslīces stacija 2”, kadastra apzīmējumu 40760080374, 2.0  ha platībā, Rundāles pagastā, Rundāles novadā.

IZSOLES NOTEIKUMI

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298. 

Pieteikties izsolei līdz 2017.gada 22.maijam plkst.12:00

Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.

Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2017.gada 22.maijā plkst.14:40.
 

Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam “Duksti”, kadastra apzīmējumu 40760030173, daļas 3.3  ha platībā, Rundāles pagastā, Rundāles novadā.

IZSOLES NOTEIKUMI

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298. 

Pieteikties izsolei līdz 2017.gada 22.maijam plkst.12:00.

Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.

 Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2017.gada 22.maijā plkst.14:30.


  IZSOLES- noslēgušās

 Rundāles novada dome rīko pārdošanas izsoli nekustamajam īpašumam „Darbnīcu lauks”, zemes gabalam, ar kadastra numurs 4076 002 0054, Rundāles pagastā, Rundāles novadā  ar kopējo platību 12.14 ha. 

NOTEIKUMI

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.
Kontaktpersonas zemes izsoles jautājumos – Aivars Okmanis, mob.tālrunis 29441971, jautājumos par izsoles Objektu – Aigars Sietiņš, mob. tālr. 28609107.Pieteikties izsolei līdz 2017.gada 22.maijam plkst.12:00

Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2017.gada 22.maijā plkst.14:20.

Rundāles novada dome atkārtoti rīko pārdošanas izsoli nekustamajam īpašumam „Zelteri”, zemes gabalam, ar kadastra numurs 4076 001 0099, Rundāles pagastā, Rundāles novadā  ar kopējo platību 6.57 ha. 

IZSOLES NOTEIKUMI

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.

Kontaktpersonas zemes izsoles jautājumos – Aivars Okmanis, mob.tālrunis 29441971, jautājumos par izsoles Objektu – Aigars Sietiņš, mob. tālr. 28609107.

Pieteikties izsolei līdz 2017.gada 22.maijam plkst.12:00

Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2017.gada 22.maijā plkst.14:00.

Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam “Duksti”, kadastra apzīmējumu 40760030173, daļas 3.3  ha platībā, Rundāles pagastā, Rundāles novadā.

IZSOLES NOTEIKUMI

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298. 

Pieteikties izsolei līdz 2017.gada 24.aprīlim plkst.12:00.

Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.

Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2017.gada 24.aprīlī plkst.14:00.


   IZSOLES - noslēgušās

 Rundāles novada dome rīko pārdošanas izsoli nekustamajam īpašumam „Zelteri”, zemes gabalam, ar kadastra numurs 4076 001 0099, Rundāles pagastā, Rundāles novadā  ar kopējo platību 6.57 ha.

IZSOLES NOTEIKUMI

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.

Kontaktpersonas zemes izsoles jautājumos – Aivars Okmanis, mob.tālrunis 29441971, jautājumos par izsoles Objektu – Aigars Sietiņš, mob. tālr. 28609107.

Pieteikties izsolei līdz 2017.gada 27.martam plkst.12:00

Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2017.gada 27.martā plkst.14:00.

Lapa atjaunota: 15.07.2019. 14:54
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk